تعیین موقعیت راهبردی ورزش چوگان جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل SWOT
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.263
نویسندگان
1دانشگاه علوم تحقیقات تهران
2پیام نور گرمسار
3دانشگاه اراک
چکیده
مقدمه: هدف از این تحقیق تعیین موقعیت راهبردی ورزش چوگان جمهوری اسلامی ایران می باشد. برنامه‌ریزی در سازمان ورزشی موجب می شود تا اهداف همه فعالیت‌ها و تلاش‌های گروهی تعیین شده و نحوه دستیابی به آن اهداف طرح ریزی شود. به همین خاطر در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با استفاده از مدل SWOT به تعیین موقعیت راهبردی ورزش چوگان جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.
روش شناسی:این پژوهش از لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است که به صورت مطالعه موردی و در حیطه مطالعات راهبردی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، مسئولان، مربیان و ورزشکاران فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران بودند که از میان این افراد70 نفر با محققین همکاری کردند. جمع آوری داده‌ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته با آلفای 0/87 استفاده شد و برای تعیین موقعیت راهبردی، از ماتریس عوامل درونی، ماتریس عوامل بیرونی و ماتریس عوامل درونی و بیرونی استفاده شد. جهت سنجش همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون خی دو با استفاده از نرم افزار SPSS 20 استفاده شد.
یافته ها:نتایج نشان داد که ورزش چوگان در وضعیت کنونی با 3 قوت،10 ضعف،7 فرصت و 6 تهدید مواجه می باشد. نتایج نشان داد که ماتریس عوامل درونی برابر با 2/17 (کمتر از 2/5 ) و ماتریس عوامل بیرونی برابر با 2/72 (بیشتر از 2/5) است و در نهایت ماتریس داخلی و خارجی نشان داد که ورزش چوگان از لحاظ موقعیت راهبردی در منطقه WO قرار دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Strategic positioning of polo in Islamic Republic of Iran based on the SWOT model
Authors
Kiyumars Moladoost, Shima Hesami, Mehrnaz Behzadfar
Abstract
Introduction: The aim of this study was to design strategic positioning of polo in Islamic Republic of Iran. Planning in Sport organization leads to determination of all activities goals and it will plan how to achieve these planned goals. Therefore, in this study, it has been tried to use the SWOT model to determine the strategic positioning of polo in Islamic Republic of Iran.
Methodology: This research was a descriptive-analytic study and in terms of data collection and purpose, it was applicable study which was a case study in the field of strategic studies. The statistical population of the study included all managers, managers’ researches, coaches and athletes of Islamic republic of Iran Polo Federation. Among those, 70 people cooperated with researchers. Data collection was taken by the help of researcher-made questionnaire with alpha equaled to 0.87 and to determine the strategic position, the matrix of internal factors, matrix of external factors and internal and external factors matrix were used. To assess the correlation between variables the chi-squared test was used, using SPSS 20 software.
Results: The results showed that in current situation, polo is facing with 3 strengths, 10 weaknesses, 7 opportunities and 6 threats. The results showed that internal factors matrix was equal to 2.17 (less than 2.5) and external factors matrix was equal to 2.72 (more than 2.5), and finally internal and external matrix showed that the sport of polo in terms of strategic position is in the WO region.
Keywords
Environmental analysis, Strategic positioning, Polo