مقایسة مهارتهای دستکاری دختران شناگر و غیر شناگر 8-10 سال شهر زنجان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.264
کد مقاله : 2610-10THCONF
نویسندگان
1استادیار
2عضو هیاًت علمی / دانشگاه زنجان
3دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده
مقدمه: توسعه مهارتهای حرکتی بنیادی تاثیر زیادی بر کیفیت فعالیت‌های روزمره، حرفه ای و رقابتی دارد و مهارتهای دستکاری سهم عمده ای در این فعالیت‌ها دارند. نقش فرصت‌های تمرینی در پیشرفت این مهارتها انکار ناپذیر است. در مورد تاثیر تمرینات شنا بر رشد مهارتهای دستکاری گزارشی موجود نیست. هدف از پژوهش حاضرمقایسه مهارت های دستکاری دختران شناگر و غیر شناگر 8-10 سال شهر زنجان بود.
روش شناسی: شرکت کنندگان 40 دختر با میانگین سنی 9/23 سال بودند. 20 نفر غیرشناگر و بدون تجربیات حرکتی گسترده و 20 نفرشناگر و با تجارب حرکتی گسترده، به صورت در دسترس از بین دانش آموزان یکی از مدارس سطح شهر و دختران تیم شنای شهر زنجان انتخاب شدند. میانگین سنی دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. برای جمع آوری داده‌ها از آزمون رشد حرکتی درشت -2 (TGMD-2 ) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در مهارتهای دستکاری، شناگران برتر از غیر شناگران بودند. در مهارتهای دریبل درجا[0/001=P]، پرتاب از بالای سر [0/001=P] ]، غلتاندن [0/004=P]، ضربه زدن با پا[0/001=P] شناگران عملکرد بهتری داشتند. اما در مهارتهای ضربه زدن به توپ ثابت و گرفتن تفاوت معنی دار بین دو گروه مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که گروه شناگر به علت داشتن فرصت تمرینی، زمان خاص برای فعالیت و نیز امکانات و تجهیزات برای فعال شدن نسبت به گروه غیر شناگر که فقط به فعالیت های معمول روزانه می پرداختند در مهارتهای دستکاری رشد بهتری داشته‌اند. بر اساس دیدگاه سیستمهای پویا یکی از عوامل اثر گذار بر رشد حرکتی، محیط است. بعلاوه، یافته این پژوهش با دیدگاه پیاژه مبنی بر تعامل محیط و ژنتیک در رشد، همسو است. از این رو، با توجه به علاقه کودکان به محیط‌های آبی و نظر برتری مهارتهای دستکاری در شناگران در پژوهش حاضر، فراهم کردن فرصتهای تمرینی برای شنا در کودکان میتواند در رشد حرکتی کودکان موثر واقع شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The comparison of manipulation skills between female swimmers and non-swimmer of Zanjan at age 8-10
Authors
Farnaz Torabi, Ahmad Rahmani, Maryam Roomi
Abstract
Introduction: Development of fundamental motor skills has important effects on the quality of daily, professional and competitive activities. The role of practice in the development of these skills is undeniable. There is no report about the effects of swimming practices on the development of manipulation skills. The aim of this study was to compare the development of manipulation skills between female swimmers and non-swimmers in Zanjan, Iran.
Methodology: Participants were 40 children (mean age: 9.23 years). Twenty children were non-swimmer and selected from deprived environments without extensive motor experiences, and twenty children from swimming team with extensive motor experiences. Ulrich (2000) gross motor development test was used to collect data. Data was analyzed by independent t-test using SPSS 16.
Result: There was a significant difference between two groups (P=0.001, η2=0.393). Swimmers was better than non-swimmers in dribbling (p=0.001), overarm throwing (p=0.001), rolling (p=0.004) and kicking (p=0.001). However, in sidearm and catching there was no significant difference between two groups.
Discussion: Practice opportunities, time allocated for activity, facilities and equipment can cause well development of manipulation skills in swimmers. According to dynamic systems perspective, environment is one of the factors influencing development. In addition, the results of this study are consistent with Piaget’s theory about the interaction between genetic and environmental factors. Therefore, given that children’s interest to aquatic environments and considering the advantages of manipulation skills in swimmers, affordance of training opportunities for children can affect children's motor development.
Keywords
Swimmer, Non-swimmer, Manipulation skills, Development