تاثیر یک دوره تمرینات ترکیبی بر بی اختیاری ادرار پس از زایمان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.265
کد مقاله : 3116-10THCONF
نویسندگان
1دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2موسسه به رویان ، اصفهان، ایران
چکیده
مقدمه: بی اختیاری ادراری جنبه های مختلف زندگی روزانه زنان پس از زایمان را تحت تاثیر قرار می دهد و آثار منفی بر زندگی آنها به جای می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات ترکیبی بر بی اختیاری ادرار زنان پس از زایمان بود.
روش شناسی: در این پژوهش سی زن سالم پس از زایمان، در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی(سن: 3/8±31 سال، وزن: 5±68 کیلوگرم، قد:6±162سانتی متر) به مدت دوازده هفته ی سه جلسه ای (90 دقیقه) به انجام تمرین ورزشی منتخب شامل تمرینات عضلات کف لگنی و تمرینات ثبات دهنده ستون فقرات در موسسه به رویان اصفهان پرداختند و گروه کنترل (سن: 2/7±29، وزن: 3±71، قد: 4±161) در طول دوره پژوهش تمرین بدنی موثر از دیدگاه محقق را نداشتند. حداکثر تعداد نفرات شرکت کننده در هر جلسه تمرینی بین 8 تا 10 نفر بود. بی اختیاری ادراری در شرکت کنندگان ابتدا و انتهای دوره توسط پرسشنامه بی اختیاری ادرار (QUID )که توسط محققین ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت اندازه گیری شد و در نهایت داده ها توسط آزمون آماری تحلیل واریانس بررسی شد.
یافته ها: داده های به دست آمده از تحقیق حاکی از کاهش معنادار بی اختیاری ادرار در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بود (p<0/05).
بحث و نتیجه گیری: اجرای برنامه تمرینی ترکیبی شامل عضلات کف لگنی و ثبات دهنده ستون فقرات می تواند به عنوان روش مناسب جهت درمان بی اختیاری ادراری زنان پس از زایمان توصیه شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of combined training on urinary incontinence postpartum
Authors
Zahra Asadi Samani, Fateme Kazemi Nasab, Mohmad Marandy, Majid Kuhi
Abstract
Introduction: Urinary incontinence, can affect various aspects of daily life women after postpartum and negative effects may be remain on their lives. The aim of this study was to investigate the effect of combined training on urinary incontinence postpartum in women.
Methodology: in this research thirty healthy, women after childbirth were selected and divided in the two training groups and control group. Training group (age: 31±3.8 year. Weight:68±5 Kg. height:162±6 Cm) were carry out twelve weeks, three sessions (90 minutes) selected training include pelvic floor muscle exercises and core stability exercises in Behroyan institute of Isfahan. Control group(age: 29±2.7 Weight: 71±3 height: 161±4) women did not undertake physical exercise during the study period.The maximal number of women in each exercise session was 8-10 participants. Urinary incontinence was measured at baseline and 12 weeks later by questionnaire (QUID). Finally, data were analyzed by analysis of variance (ANOVA).
Results: Data obtained from this study indicated a significant reduction of urinary incontinence in the training group compared to the control group (p <0.05).
Discussion: Using combined program include Pelvic floor muscle exercise and core stability exercise can be recommended as a suitable method for the treatment of urinary incontinence in women after childbirth.
Keywords
Pelvic floor exercises, core stability exercises, urinary incontinence, postpartum