تاثیر بدبینی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.266
نویسندگان
1دانشگاه رازی کرمانشاه
2استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
3دانشگاه فرهنگیان
چکیده
مقدمه: بدبینی سازمانی به عنوان مفهوم جدید روابط کارگر-کارفرما و به عنوان یکی از مهم ترین نگرش های کارکنان می باشد. بدبینی سازمانی نگرش و احساس منفی در سازمان است که از نا امیدی، ناکامی و سرخوردگی شکل می گیرد که باعث می شود کارکنان به نیات و برنامه های سازمان و مدیریت اعتماد و اعتقاد نداشته باشند. بنابراین مشارکتشان در تصمیم گیری ها و فعالیت های سازمان کاهش یافته و تعهدی به اهداف سازمان نخواهند داشت. در کل این موضوع منجر به کاهش تلاش و عملکرد شغلی کارکنان و در نتیجه عدم کارآیی و اثربخشی سازمان می شود. آگاهی از اثرات بدبینی سازمانی و واکنش های کارکنان به بدبینی سازمانی به منظور درک اهمیت آن و اقدام جهت کاهش بدبینی سازمانی لازم و ضروری می باشد. به همین جهت پژوهشگر بر آن شد تا به بررسی بدبینی سازمانی و تأثیر آن با عملکرد شغلی بپردازد.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان فدراسیون فوتبال به تعداد 145 نفر بود. نمونه آماری به صورت کل شمار تعیین شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی بروکوی و همکاران (2002) که شامل 18 سؤال است و پرسشنامه 16 سوالی عملکرد پاترسون (1970)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار لیزرل انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که، ارتباط منفی و معنادار 0/71 بین بدبینی سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد. همچنین، به طور کلی بدبینی سازمانی با ضرایب استاندارد 0/70، 0/58، 0/72 و 0/51 به ترتیب بر روی رعایت نظم و انظباط در محیط کار، احساس مسئولیت در کار، همکاری در محیط کار و بهبود کار از مولفه های عملکرد شغلی موثر است.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، بدبینی سازمانی تاثیر زیادی بر کاهش عملکرد شغلی کارکنان داشت. چیابیریو (2013)، معتقد است که بدبینی سازمانی باعث کاهش تعهد میشود. بی تعهدی کارکنان به اهداف سازمان باعث می شود کارکنان وظایف رسمی و سازمانی خود را نیز به نحو مطلوبی انجام ندهند. در کل این موضوع منجر به کاهش تلاش و عملکرد شغلی کارکنان و در نتیجه عدم کارآیی و اثربخشی سازمان می شود. بنابراین، به مدیران فدراسیون فوتبال پیشنهاد می شود که با توجه اساسی به مقوله بدبینی سازمانی و عوامل موثر در به وجود آمدن آن، از بدبین شدن کارکنان نسبت به سازمان جلوگیری کنند و باعث بهبود عملکرد شغلی کارکنان و سازمان گردند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of organizational cynicism on job performance of football federation staff
Authors
Masoumeh Bakhit, Kamran Eidipour, Homayoon Abbasi, Yadollah Azadi
Abstract
Introduction: Worker-employer relations and organizational cynicism consider as a new concept and one of the most important attitudes of employees. Thus, their participation in decision-making and activities of the organization and commitment to organizational goals will be dropped. That is why the researchers determine the organizational cynicism and its impact on job performance.
Methodology: The research is descriptive and correlational. The study population included all employees of the Football Association 145 people. The sample numbers were determined as a whole. In order to collect data from two standard questionnaires of organizational cynicism Broco (2002) which contained 18 questions and 16 questions of performance Patterson questionnaire (1970), were used. In this study, content validity of the questionnaire were approved by a number of specialists and experts in sports management and reliability was determined through Cronbach's alpha coefficient, respectively 0.81 and 0.87. Data analysis and path analysis using LISREL software was designed to help.
Results: The results indicated the significance of the impact of organizational cynicism on job performance and its components. The organization cynicism changed 52 percent in the discipline, 42 percent changed in responsibility, 50 percent changed in work, 33% of the changed improvement of learning and 71 percent changed job performance forecasts.
Discussion: Based on the results, organizational cynicism had a great impact on reducing job performance. If employees are pessimistic about a lot of consequences follow, one of the most important outcomes will be reduced job performance. Lack of employee commitment to the goals of the organization makes employees not only extra effort on the task in order to achieve organizational goals not show, but his institutional duties are not done efficiently. In general, this leads to reduced effort and job performance resulting in lack of efficiency and effectiveness of the organization providing organizational performance.
Keywords
Organizational Cynicism, Job performance, Football Association