تأثیر بازخورد هنجاری بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتابی: نقش شایستگی ادراک شده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.268
کد مقاله : 2613-10THCONF
نویسندگان
1استادیار رفتار حرکتی
2دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش
چکیده
مقدمه: لحاظ کردن متغیرهای مهم نظیر بازخورد می‌تواند در زمینه بهبود عملکرد و یادگیری حرکتی مهم باشد. به کارگیری طرح های مختلف بازخورد، نظیر بازخورد هنجاری یکی از عوامل موفقیت در اجرای مهارت می باشد. نتایج تحقیق لیوس ویت و ولف (2010) بر تکلیف تعادلی و آویلا و همکاران (2012) بر تکلیف پرتابی کودکان، نشان داد که بازخورد هنجاری مثبت نقش موثری در یادگیری حرکتی و بهبود شایستگی ادراک شده شرکت کنندگان داشت. هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر بازخورد هنجاری با توجه به سطح شایستگی ادراک شده بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتابی در دانش آموزان پسر شهر اهواز بود.
روش‌شناسی: به این منظور، 60 نفر به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و در دو گروه شایستگی ادراک شده بالا (15 نفر بازخورد هنجاری و 15 نفر کنترل) و پایین (15 نفر بازخورد هنجاری و 15 نفر کنترل) قرار گرفتند. مرحله اکتساب در دو جلسه متوالی با 100 کوشش (5 بلوک 10 کوششی در هر جلسه) انجام شد. پس آزمون (20 کوشش و بدون ارائه بازخورد) بلافاصله پس از پایان جلسه دوم و آزمون یادداری 48 ساعت بعد انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس مرکب با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که بازخورد هنجاری در بین گروه شایستگی ادراک شده بالا و پایین دارای تأثیر متفاوتی نبود (0/05<P). لیکن عملکرد و یادگیری افراد در گروه شایستگی ادراک شده بالا نسبت به گروه شایستگی ادراک شده پایین بهبود بیشتری داشت. همچنین گروه بازخورد هنجاری نسبت به گروه کنترل به طور کلی دارای عملکرد بهتری در پس‌آزمون و آزمون یادداری بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: بر طبق یافته‌ها می‌توان به معلمان و مربیان ورزشی پیشنهاد داد که از بازخورد هنجاری برای بهبود عملکرد و یادگیری تکالیف مشابه استفاده کنند و به تقویت عامل روان‌شناختیِ شایستگی ادراک شده افراد بپردازند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of normative feedback on performance and learning of throwing task: The role of perceived competence
Authors
Rasool Abedanzadeh, Mansour Hilavi Neisi
Abstract
Introduction: Considering important variables such as feedback can improve motor performance and learning. Using different designs such as normative feedback is one of successful factors in skill performing. The research of Lewthwaite and Wulf (2010) on balance task and Avila and et al. (2012) on throwing task in child indicated normative feedback have effective role in motor learning and improving perceived competence of participants. Therefore the aim of present study was to investigate the effect of the normative feedback regarding perceived competence on performance and learning of throwing task in male students of Ahvaz.
Methodology: Therefore 60 students were selected in available and purposely manner and participants put into high (15 person normative feedback and 15 person control) and low (15 person normative feedback and 15 person controls) perceived competence groups. Acquisition stage performed in two sessions with 100 trials (each session 5 blocks with 10 trials). In the end of last practice block in second session, post-test performed with 20 trials without any feedback. 48 hours after post-test, retention test performed the same of post-test.
Results: The results of Mixed Repeated Measure ANOVA revealed normative feedback between two high and low perceived competence groups didn't show significant difference (P>0.05). But, the performance and learning of participants in high perceived competence group was more improving rather than other one. Also, the performance in normative feedback group was better rather than the other in post and retention tests.
Discussion: According to the findings, it can recommended that sport trainer and teachers use normative feedback and fortify psychology factors such as perceived competence for reaching better performance and learning in performing the same tasks.
Keywords
Normative feedback, Perceived competence, Throwing task, Student