اثر هشت هفته تمرینات عملکردی زیر سیستم های ثبات دهنده سراسری بر شدت درد و ناتوانی عملکردی تکواندوکاران مرد نخبه مبتلا به کمردرد مکانیکال مزمن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.269
کد مقاله : 2616-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
2استاد یار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
3استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران
چکیده
مقدمه: مطالعات متفاوت انجام شده در مورد اثر تمرین بر کمردرد مکانیکال با نتایج متناقضی همراه بوده است. برخی پژوهشگران عضلات را به عنوان واحدهای مجزا تمرین داده اند در حالیکه برخی تمرکز بر تقویت عضلات به عنوان زیر سیستم های ثبات عضلانی و عملکرد کلی ساختار بدن انسان داشته اند.
روش شناسی: تعداد 27 نفر از تکواندوکاران مرد نخبه مبتلا به کمردرد مکانیکال مزمن (با میانگین سنی 9/4± 24/4 سال، وزن 1/15± 75/7کیلوگرم و قد 8/7 ±4/ 181 سانتیمیتر) تشکیل دادند و به 2 گروه کنترل (12) و تجربی (15) تقسیم شدند. انجام 8 هفته تمرینات ترکیبی عملکردی در 4 فاز مجزا به آزمودنی های گروه تجربی پیشنهاد شده. فاز 1 و فاز 2 پروتکل تمرینی شامل تمرینات مهاری و انعطاف پذیری با تمرکز بر عضلات کوتاه شده بود. در فاز 3 تمرینات فعالسازی عضلات دچار ضعف بصورت مجزا انجام شد و در نهایت تمرینات انسجام در فاز 4 با تمرکز بر زیر سیستم های ثبات دهنده سراسری عضلانی (طولی عمقی، مایل خلفی و قدامی، جانبی) به پایان رسید.گروه کنترل برنامه تمرینی دریافت نکردند. پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه تجربی و کنترل شامل مقیاس درد ده سانتیمتری آنالوگ و پرسشنامه ناتوانی عملکردی اسوستری بود.
یافته ها: پس از سپری کردن 8 هفته مداخله تمرینی با توجه به نتایج پیش آزمون قبل اجرای پروتکل امتیازات هر دو آزمون مقیاس اندازه گیری دیداری آنالوگ (0/004 =p) و پرسشنامه ناتوانی عملکردی اسوستری (0/005 =p) در مقایسه با گروه کنترل با تاثیر معنادار به پایان رسیده است.
بحث و نتیجه گیری: تمرینات عملکردی می تواند بر کاهش شدت درد و ناتوانی عملکردی تکواندوکاران مرد مبتلا به کمردرد مکانیکال مزمن تاثیر گذار باشد و باعث ارتقای سطح عملکرد افراد شود. در انتها آزمودنی ها در این پژوهش تاثیرات مثبت بدست آمده از این پروتکل را گزارش نمودند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 weeks functional training of global stabilizer subsystems on pain and functional disability of Taekwondo elite male athletes with chronic mechanical low back pain
Authors
Pouya Rabiei, Behnaz Ganji Namin, Mohamad Hossein Nasermeli
Abstract
Introduction: Studies assessing mechanical low back pain (MLBP) have reported inconsistent results. Some authors focused on muscle isolation exercise and others stress strengthen muscular stability subsystems and whole body movements.
Methodology: Twenty seven Taekwondo male elite athlete who suffered from mechanical chronic low back pain (with mean age of 24.4±4.9 years, weight 75.7±15.1 kg and height 181.4±7.8 cm) were divided into control (n = 12) and experimental (n =15) groups. Participants in the experimental group were recommended 8 weeks functional training (FT) individualized exercise program in four stages. Stage 1 and 2 consisted of exercises addressed inhibition using roller foam and stretch of tight muscles. In stage 3, activation exercises of isolated weak muscles was enhanced and finally, stage 4 emphasized on integrated action focused on specific exercises of global stabilizer subsystems (Deep Longitudinal, Posterior Oblique and Anterior Oblique, Lateral). Participants in the control group received no specific intervention. Pre and post-test scores were analyzed for each of the outcomes measuring within the both group using 10 cm visual analog scale (VAS) and Oswestry Functional Disability Questionnaire (OFDQ).
Results: Eight weeks after (FT), when compared to the values of pre-test VAS score (P=0.004) and OFDQ score (P=0.005) showed the significant results in the experimental group than those in the control group.
Discussion: (FT) can significantly reduce pain and functional disability and cause an increase in function of participants. In the end, participants reported a positive experience of the program.
Keywords
Mechanical low back pain, Functional training, Taekwondo, Stabilizer subsystems