تاثیر کوتاه مدت تمرین بالستیک، پلایومتریک و الاستیک بر برخی شاخص‌های بی هوازی ورزشکاران دوومیدانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.27
نویسندگان
1دانشجو
2استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان
چکیده
مقدمه: بر اساس تجربه شخصی برخی از دوندگان و مربیانشان، روز قبل از مسابقه اصلی تمرینات ویژه ای صورت می گیرد که هیچ مستند علمی در خصوص اثر آن وجود ندارد. لذا هدف از این تحقیق مقایسه اثر انجام تمرینات بالستیک، پلایومتریک و الاستیک در روز قبل، بر برخی شاخص‌های بی‌هوازی ورزشکاران دوومیدانی بود.
روش شناسی: در این پژوهش 24 ورزشکار در دسترس (با حداقل 1 سال سابقه مستمر) انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه بالستیک، پلایومتریک، الاستیک تقسیم شدند. پروتکل‌های تمرینی به‌صورت کانتربالانس1 و کراس اوور2 بر روی آزمودنی‌ها با فاصله یک هفته اجرا شد. روز بعد از تمرینات آزمون‌های سارجنت، قدرت بیشینه اسکات، دوی 45 متر و رست (RAST) گرفته شد.
یافته ها: برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‌های tوابسته با سطح معناداری P<0/05 استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که در گروه بالستیک پرش سارجنت (P=0.036)، زمان دویدن 45 متر (P=0.002)، قدرت بیشینه اسکات (P=0.036)، و شاخص خستگی (P=0.017) به صورت معناداری افزایش داشته ولی توان میانگین (P=0.138) افزایش معناداری نداشته است. در گروه الاستیک قدرت بیشینه اسکات (P=0.001) و شاخص خستگی (P=0.014) به صورت معناداری افزایش ولی پرش سارجنت (P=0.197)، زمان دوی 45 متر (P=0.057) و توان میانگین (P=0.81) تغییر معناداری نداشته است. در گروه پلایومتریک نیز فقط قدرت بیشینه اسکات (P=0.003) به صورت معناداری افزایش داشته ولی ارتفاع پرش سارجنت (P=0.283)، زمان دوی 45 متر (P=0.469)، شاخص خستگی (P=0.89) و توان میانگین (P=0.81) تغییر معناداری نداشته است.
بحث و نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد که انجام این تمرینات می تواند اثر مثبتی بر برخی شاخص ها داشته باشد که در بین آنها تمرینات بالستیک می تواند بیشترین تغییر را در شاخص‌های بی‌هوازی دوندگان ایجاد کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of Short-term ballistic, plyometric and elastic exercises on some anaerobic performance indices in track and field athletes
Authors
Ali Asghar Nasiri Gorgi, Mohsen Ebrahimi, Rooh Alah Hagh Shenas Gorgabi
Abstract
Introduction: Based on personal experience, some of the runners and their coaches, special exercises can be done the day before the main event which no scientific documentation about its effect exists. The aim of this study was to compare the effect of ballistic exercises, plyometric and elastic the day before on some anaerobic indices in track and field athletes.
Methodology: In this study, 24 athletes available (with at least 1 year experiences) randomly divided into 3 groups ballistic, plyometric, elastic, respectively. Training protocols were crossover and counterbalance within a week period. The day after training, Sargent, Scott maximum power, 45 meters and RAST test were taken.
Results: To analyze the data, pair t-tests with significance level of P<0.05 was used. The results showed that in ballistic group, jump in Sargent (P=0.036), running time 45 meter (P=0.002), Scott maximum power (P=0.036), and fatigue index (P=0.017) significantly increased. But significant change was not found in mean power (P=0.138). In elastic group, Scott maximum power (P=0.001) and fatigue index (P=0.014) significantly increased. But the Sargent jump (P=0.197), running time 45 meter (P=0 .057) and average power (P=0.81) did not change significantly. In plyometric group, only Scott maximum power (P=0.003) significantly increased. But the Sargent jump (P=0.283), running time 45 meter (P=0.469), fatigue index (P=0.89) and average power (P=0.81) did not change significantly.
Discussion: These findings showed that exercise in previous day, can have a positive effect on some indicators, and the ballistic exercises can have more effect compare than other two exercises.
Keywords
Ballistic training, Elastic training, Plyometric training