بررسی تطبیقی سلامت روان در بین دو گروه با گرایش به ورزش های گروهی و انفرادی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دکتر شریعتی ساری)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.270
کد مقاله : 3121-10THCONF
نویسندگان
1استاد روانشناسی دانشگاه فرهنگیان مازندران
2ساری کیلومتر 8 جاده جویبار
3دانشگاه آزاد واحد رودهن
چکیده
مقدمه: سلامت روان امروزه امری فقط زیستی نیست بلکه همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی آمده است برای تبیین سلامت می بایست عوامل روانی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار داد . هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی تطبیقی سلامت روان در افرادی است که گرایش به ورزش های گروهی و انفرادی دارند.
روش شناسی : روش تحقیق حاضر پیمایش و از نوع توصیفی تحلیلی می باشد . در تحقیق حاضر حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 355 نفر برآورد گردید. از آنجا که ممکن بود بعضی از پرسشنامه ها به دلیل ناقص بودن از تحلیل حذف گردند ، حجم نمونه به 400 مورد افزایش یافت که با حذف پرسشنامه های ناقص ، حجم نمونه به 389 مورد تقلیل یافت . در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده است .
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که افرادی که گرایش به ورزش های گروهی دارند ، دارای سلامت روان بیشتری نسبت به افرادی که گرایش به ورزش های انفرادی دارند، می باشد. تفاوت مشاهده شده، با توجه به آزمون های آماری، به لحاظ آماری معنادار می باشد .
بحث و نتیجه گیری : ورزش های همگانی علاوه بر ورزشکاران حرفه ای برای تمام افراد جامعه از کودکی تا نوجوانان حتی بزرگ سالان به جهت فعایت گروهی که در متن این ورزش نهفته است . به ایجاد نشاط و شادابی کمک می کند که این ابتلا به افسردگی و اضطراب و اسیب های اجتماعی جلو گیری می کند .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparative study of mental health between the two groups tend to group and individual sports (Case study: students educators University dr Shariati of Sari)
Authors
Ali Doustdar Toosi, Leila Mohamadi, Maryam Sadat Doustdar Tousi
Abstract
Introduction: Today mental health is not only biological, but, as the World Health Organization's definition of health to explain the psychological and social factors must also be considered. The main objective of the research is a comparative study of mental health in people who have a tendency to group and individual sports.
Methodology: The research method is descriptive and analytical survey. In the present study sample size was estimated using a sample of 355 people. Because there may be some incomplete questionnaires because they are excluded from the analysis, the sample size was increased to 400 by eliminating incomplete questionnaires; the sample size was reduced to case 389.
Results: Research findings show that people who tend to have team sports, Are mentally healthier than those who have a tendency to individual sports.
Discussion: In addition to professional sport for athletes for all individuals from childhood to adolescence adult even for people who exercise in the context of the sport lies. Which helps to create pleasure, happiness, depression, anxiety and social damage this prevent it.Discussion: In addition to professional sport for athletes for all individuals from childhood to adolescence adult even for people who exercise in the context of the sport lies. Which helps to create pleasure, happiness, depression, anxiety and social damage this prevent it.
Keywords
mental health, team sports, individual sports, orientation