تفاوت های قدرت SMR هنگام اجرای الگوهای درون مرحله و خارج مرحله هماهنگی دو دستی در سرعت های مختلف
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.272
کد مقاله : 2622-10THCONF
نویسندگان
1دانشیار رفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه ارومیه،ایران
2دانشگاه ارومیه
3کارشناس نورواسپرت، شاخه ورزشی شرکت فارمد تجهیز، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: ریتم حسی-حرکتی (SMR)؛ دامنه فرکانسی بین 12 تا 15 هرتز که در قشر حسی-‌حرکتی تسلط دارد، نشان داده است که با شرایط ذهنی مناسب (فرایند مرتبط به توجه خودکار) و عملکرد بینایی – حرکتی ماهرانه ارتباط دارد. پژوهش حاضر به بررسی قدرت SMR هنگام اجرای الگوهای درون مرحله و خارج مرحله هماهنگی دو دستی در سرعت های مختلف می پردازد.
روش شناسی: شرکت‌کنندگان (تعداد 20 نفر، با دامنه سنی 19 تا 24 سال)، حرکات درون مرحله و خارج مرحله دودستی را در سرعت‌های مختلف با سه سطوح از سرعت در دامنه‌ای از آهسته تا سریع اجرا کردند، این در حالی بود که فعالیت الکتروانسفالوگرافی آن‌ها ثبت می‌شد. نوروفیدبک شامل باند فرکانسی SMR در مناطق Cz،C3 و C4 بود. برای تحلیل داده‌ها آمارهای توصیفی، آزمون تحلیل واریانس دوراهه (2 الگوهای هماهنگی دودستی ×3 سرعت) با اندازه‌گیری مکرر با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 18 به کار گرفته شد. نتایج معنی‌دار پس‌ازآن با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرنی تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که قدرت SMR در خارج مرحله بیشتر از درون مرحله است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که دست‌کاری سرعت بر قدرت SMR اثر دارد و منجر می‌شود که قدرت SMR همزمان با افزایش سرعت، افزایش یابد؛ اما قدرت SMR زمانی که الگوی درون مرحله انجام می‌شد، افزایش نداشت.
بحث و نتیجه گیری: ما به این نتیجه رسیدیم که نیازهای توجه ای بیشتر در الگوی خارج مرحله، قدرت موج SMR بیشتری را اقتضا می‌کند. علاوه بر این، با افزایش مقادیر قدرت SMR، بهتر می‌توان تکلیف خطی هماهنگی دودستی را اجرا کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The differences in SMR power during perform in-phase and anti-phase patterns in bimanual coordination at various speeds
Authors
Fatemehsadat Hosseini, Ebrahim Norouzi, Masoud Ariyafar
Abstract
Introduction: Sensorimotor Rhythm (SMR), 12 to 15 Hz oscillation of the sensorimotor cortex, showed to be promising as a link between adaptive mental states (automatic attention process-related ) and skilled visual-motor performance. This study examined the SMR power during performs in-phase and anti-phase patterns in bimanual coordination at different speeds.
Methodology: Participants (n=20; aged 19-24 years) performed bimanual in-phase and anti-phase movements with their wrists at three levels of speed ranging from slow to fast while EEG was recorded. The neurofeedback consisted of SMR frequency of 12-15 Hz at Cz, C3 and C4. To analyze data, descriptive statistics and Two-way (2 bimanual coordination patterns × 3 Speed) analyses of variance for repeated measures (ANOVA) were performed using Statistic software (SPSS version.18). Significant results of interest were examined post-hoc using pairwise comparisons with Bonferroni correction.
Results: Results showed that SMR power was higher in anti-phase than in-phase. In addition, the results indicated that manipulation of speed affected on SMR power and led to SMR power increase in anti-phase at the same time increasing speed, but SMR power did not increased when the in-phase pattern were performed.
Discussion: We concluded that more attention needs to anti-phase pattern, requires more SMR power wave. In addition, by increasing the amount of SMR power, bimanual linear task can be taken better.
Keywords
Motor control, Bimanual coordination, Neurofeedback, SMR frequency band