تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین بر پاسخ های MDA و TACپس از یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در زنان تمرین نکرده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.273
کد مقاله : 2624-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - استاد راهنما
چکیده
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین بر پاسخ های MDA و TAC پس از یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در زنان تمرین نکرده تهران بود.
روش شناسی: برای این هدف 16 نفر از زنان غیرفعال، در محدوده BMI طبیعی (20kg/m2<BMI<25kg/m2) و در دامنه سنی 25 الی 35 سال در تحقیق شرکت کردند و به روش تصادفی هدفدار در قالب دو گروه 8 نفری (گروه مکمل و گروه دارونما) قرار گرفتند. در شروع و قبل از مصرف مکمل، خونگیری اولیه انجام شد و سپس به مدت ده روز، گروه تجربی و دارونما روزانه 500 میلی گرم به ترتیب کورکومین و پلاسبو مصرف ‌کردند. پس از ده روز خون‌گیری دوم از دو گروه به‌عمل ‌آمد و سپس هر دو گروه، پروتکل تمرین هوازی وامانده ساز را با شدت تمرین بین 70 تا 85 % حداکثر ضربان قلب در نظر گرفته شده، انجام دادند. خونگیری سوم بلافاصله بعد از پایان تمرین هوازی وامانده ساز انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از آزمون t مستقل در سطح آلفا 0/05 استفاده شد .
یافته ها: نتایج نشان داد مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین بر MDA و TAC در زمان استراحت و پس از تمرین هوازی وامانده ساز تأثیر معنی‌داری نداشت (0/05<P).
بحث و نتیجه گیری:با توجه به نتایج به دست آمده ، یافته های پژوهش پیشنهاد می کند که مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین برای زنان تمرین نکرده، نمی‌تواند در بهبود فعالیت متغیرهای مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام موثر باشد و لزوم تحقیقات کافی در این زمینه ضروری است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of short-term supplementation of curcumin on MDA and TAC responses after one session exhaustive aerobic exercise in untrained women
Authors
Zohre Karimi, Alireza Rahimi
Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of curcumin short-term supplementation on the responses of MDA and TAC after an exhaustive aerobic exercise in untrained women in Tehran.
Methodology: 16 disabled women, in the normal BMI range (20 kg/m2<BMI<25 kg/m2), and in the age range of 25 to 35 years participated in the study, and were randomly divided in two groups of 8 people (supplement group and the placebo group). At the beginning and before supplementation, the initial blood samples were taken and then for ten days, experimental and placebo groups, consumed 500 mg of curcumin or placebo respectively. Second blood samples were taken after ten days from both groups and then each group carried out protocol of exhaustive aerobic exercise with intensity between 70 to 85% of maximum heart rate. Third blood samples were taken immediately after exhaustive exercise. To analyze the statistical data independent t-test was used.
Results: The results showed that short-term curcumin supplementation had no significant effect on MDA and TAC at rest and after exhaustive aerobic exercise (p>0.05).
Discussion: According to the results, we can say that the use of curcumin for untrained women, can't improve effective action for the MDA and TAC (Total Antioxidant Capacity), and the need for adequate research in this field is essential.
Keywords
Curcumin, MDA, TAC, Exhaustive aerobic exercise, Untrained women