تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی برتراکم استخوان در مردان میان سال غیرورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.274
کد مقاله : 3122-10THCONF
نویسندگان
1مدرس پیام نور
2دبیر اموزش و پرورش
3دبیر آموزش و پرورش
چکیده
مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر تراکم استخوان در مردان میانسال غیر ورزشکار بود.
روش شناسی: روش اجرای تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرد دانشگاه آزاد تبریز (700 نفر) می‌باشند که 36 نفر از کارکنان غیر ورزشکار با میانگین سنی 6/9± 34/41 سال، وزن 8/89± 74/088 کیلوگرم و اندازه قد 6/92 ± 175/5 سانتیمتر در این تحقیق شرکت کردند. برای اندازه‌گیری میزان تراکم توده استخوانی از آزمودنی‌ها از دستگاه دانسیومتری (GMI-65) استفاده شد. پروتکل تمرین شامل دوازده هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات هوازی و مقاومتی انجام شد. تمرینات هوازی با شدت 80-60 درصد حداکثر ضربان قلب و تمرینات مقاومتی یا 80-70 درصد یک تکرار بیشینه شامل 8-6 تکرار در سه نوبت و استراحت 2-1 دقیقه‌ای بین ست‌ها انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش t همبسته و ANOVA یک طرفه استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری در تراکم استخوانی ناحیه کمر بین گروه کنترل ،مقاومتی و هوازی وجود داشت(P<0/05). همچنین نتایج نشان داد که تفاوت اختلاف در گروه مقاومتی با کنترل(0/0149± 0/0441) و این اختلاف بین گروه مقاومتی و هوازی (0/0149± 0/0474) بوده است. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در تراکم استخوانی ناحیه تروکانتر ران بین گروه مقاومتی و کنترل و مقاومتی و هوازی وجود داشت(P<0/05). اختلاف در گروه مقاومتی با کنترل(0/125± 0/0259) و این اختلاف در گروه مقاومتی با هوازی(0/0125± 0/0296) بود. تفاوت معنی داری در ناحیه انتهای ساعد بین سه گروه مشاهده نشد (P>0/05).
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده، هر دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی موجب بهبود و افزایش تراکم استخوانی در ناحیه کمر و تروکانتر ران می‌شوند و در این راستا تمرین مقاومتی تاثیر بیشتری داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of resistance and aerobic training on BMD in none athletic males
Authors
Soghra Ali nejad, Farnaz Daneshman, Babak Meshkini, Ali Amini, Frough Daneshmand
Abstract
Introduction: The aim of this study is the investigation the effect of resistance and aerobic training on bone mineral density(BMD) in none athletic middle aged men.
Methodology: 36 Healthy men ( age=34.41 ± 6.9 year, height= 175.5 ± 6.92 cm weight=74.088 ± 8.89 Kg ) who recruited from islamic azad university, participated in this study. Subjects fulfilled inclusion criteria and were divided into three study group randomly: resistance, aerobic and control group. BMD was measured with densimeter set model GMI-65. Training protocol contain 12 weeks, every week contain 3 session aerobic and resistance training which performed with 60-80 THR and 70-80 RM respectively. Everyman had 6-8 repetition in 3 period with 1-2 minutes rest between each set. Since this present study is experimental; paired T test and one way ANOVA was used to investigate the effect of typical training on BMD.
Results: results showed significant difference between values of BMD at lumbar spine in resistance and aerobic group (P<05).Also there was significant difference among values of BMD at femur trochanter in all groups(P<05) but is was not same for values of BMD at forearm(P>05).
Discussion: According to the results both resistance and aerobic training increased BMD values at lumbar spine and femur trochanter. it must be noted resistance training had more effect to BMD value than aerobic training.
Keywords
Resistance training, Aerobic training & Bone mineral density (BMD)