ارزیابی رضایتمندی جامعه دانشگاهی ایران از عملکرد ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.275
کد مقاله : 3123-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده
مقدمه: ایجاد و پیاده سازی سیستم‌های اندازه‌گیری و پایش رضایت مشتری، مهم‌ترین امر در بهبود عملکرد بوده و از نیازهای اساسی سازمان‌های امروزی به شمار می‌رود. بنابراین پژوهش حاضر نیز با هدف تحلیل رضایتمندی جامعه دانشگاهی ایران از عملکرد ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی بوده و نمونه‌ای 779 نفری از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگا‌ه‌های ایران از طریق پرسشنامه خوداظهاری میزان رضایت خود از عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه خود را اعلام کردند. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق روش‌های آمار توصیفی و به وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شد.
یافته‌ها: بررسی نظرات گروه‌های شرکت کننده در مورد عملکرد ادارات تربیت بدنی نشان داد که در مجموع بیش از 62 درصد شرکت کنندگان عملکرد ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها را متوسط و متوسط به پایین (ضعیف و بسیار ضعیف) ارزیابی کرده‌اند. این رقم در اعضای هیئت علمی 47/2، کارکنان 65/6 و دانشجویان 72 درصد بود. بررسی نظرات گروه‌های شرکت کننده در مورد رضایت از عملکرد ادارات تربیت بدنی نشان داد که در مجموع 78/67 درصد شرکت کنندگان از عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه-ها در حد متوسط و متوسط به پایین (ضعیف و بسیار ضعیف) رضایت داشتند. این رقم در اعضای هیئت علمی 66/4، کارکنان 82/6 و دانشجویان 84/8 درصد بود.
بحث و نتیجه گیری: رشد و بالندگی ورزش دانشجویی و نیز سلامت جامعه دانشگاهی به وجود ادارات تربیت‌بدنی اثربخش در هر دانشگاه وابسته است. در راستا، بررسی میزان رضایت مشتریان در خصوص عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌ها می‌تواند با ارائه بازخورد کمک شایانی به بهبود عملکرد و افزایش کارایی این ادارات نماید. به استناد به نتایج تحقیق حاضر و همینطور نتایج تحقیقات گذشته، به نظر می رسد در حوزه ورزش دانشگاه و عملکرد ادارات تربیت بدنی، خدمات ارائه شده به مشتریان از نقطه مطلوب قدری فاصله داشته و تلاش و همت مدیران و مسئولان این حوزه را برای بهبود کیفیت خدمات می طلبد. در نهایت، می‌توان گفت با توجه به این که در تحقیق حاضر میزان رضایت بیشتر کارکنان و دانشجویان در حد متوسط و متوسط به پایین بوده است، توجه به کیفیت خدمات ورزشی به این دو گروه ضروری به نظر می‌رسد و بهتر است مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزی‌های آینده خود این موضوع را مد نظر قرار دهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the Iranian academic community satisfaction from universities physical education department's’ performance
Authors
Rasoul Faraji
Abstract
Introduction: Creation and implementation of the customers’ satisfaction measurement systems is the most important factor in performance improvement and basic needs of today’s organizations. Hence, this survey has been done aiming analyzing satisfaction of the Iranian academic society from the performance of universities physical education departments.
Methodology: This survey is descriptive and all students, staff and teachers of Iranian national universities assumed as statistical society. A sample of 779 people stated their level of satisfaction from their own universities physical education departments using a self-reported 5-point likert-type (1=very low to 5=very much) questionnaire. Collected data were analyzed using descriptive statistic methods and SPSS software.
Result: Based on the survey findings, 23.1 percent of teachers, 38 percent of staff and 45 percent of students stated their satisfaction from the universities physical education departments’ performance be lower than average level (very dissatisfied and dissatisfied). In addition, 43.3 percent of teachers, 44.6 percent of staff and 39.8 percent of students stated that their satisfaction is average. Finally, 29.7 percent of teachers, 16.5 percent of staff and 15.2 percent of students reported their satisfaction over than average (satisfied and very satisfied).
Discussion: Growth and development in university sport and also academic community health, depends on existing effective physical education departments in each university. In this context, investigating costumers’ satisfaction level regarding universities physical education departments’ performance could help performance improvement and efficacy enhancement via providing feedback. Since in this survey the level of satisfaction among most of staff and students was about average and lower than average, paying attention to these two groups’ sport services quality seems to be essential and presidents of universities physical education departments should keep consider this findings in their future plans.
Keywords
Performance, Satisfaction, university sport, university physical education department