تعیین ارتباط بین رهبری معنوی و توانمندسازی مربیان ورزش آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.276
کد مقاله : 3124-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران
چکیده
مقدمه: نظریه رهبری معنوی یک نظریه علی برای تحول سازمانی می باشد که به منظور ایجاد سازمانی یادگیرنده و دارای محرک درونی بوجود آمده است. لذا، هدف رهبری معنوی توجه به نیازهای اساسی پیروان است تا موجبات بقای معنوی و توانمندسازی آنان را فراهم آورد. پلات (2011) در پژوهشی به بررسی نظر دانشجویان دانشکده تعلیم و تربیت در مورد سطح کیفیت رهبری معنوی اعضای هیأت علمی دانشکده پرداخت که نتایج نشان داد به نظر دانشجویان، اعضای هیأت علمی سطح متوسطی از رهبری معنوی و ابعاد آن را دارا هستند.
ورزش نقش مؤثر و مهمی در رشد اجتماعی جوامع ایفا می نماید که برای رسیدن به اهداف کشور، وظیفه بسیار بزرگی را بر عهده دارد، از اینرو است که نتایج مثبت حاصل از معنویت در محیط سازمان ها توسط رهبرانی معنوی از جمله در آموزش و پرورش و ورزش کشور مورد ملاحظه و قابل بررسی است. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین رهبری معنوی و توانمندسازی مربیان ورزش آموزش و پرورش استان خراسان رضوی می باشد.
روش شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش دبیران ورزش زن و مرد آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بودند که تعداد جامعه آماری 3000 نفر و اندازه نمونه 380 نفر می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی استاندارد رهبری معنوی (فرای و همکاران، 2005) با هفت مؤلفه (چشم انداز سازمانی، عشق به نوعدوستی، ایمان به کار، معناداری در کار، عضویت در سازمان، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (1995) استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون K-S و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها: پس از تحلیل داده ها، وضعیت رهبری معنوی و توانمندی مربیان ورزش و ترتیب مؤلفه های آن ها مشخص گردید و نتایج پژوهش از تأیید تمامی فرضیات حکایت داشت که این به معنای ارتباط قوی بین رهبری معنوی و ابعاد آن (چشم انداز سازمانی، عشق به نوعدوستی، ایمان به کار، معناداری در کار، عضویت در سازمان، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) با توانمندسازی مربیان ورزش است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش به منظور افزایش سطح توانمندسازی مربیان ورزش به وضعیت معنویت در سازمان خود توجه بیشتری نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Relationship between Spiritual Leadership and coaches empowerment in education department of Khorasan Razavi province
Authors
Seyed Ali Najafi Moghaddam, Mehdi Nazemi, Emad Fallah Mehneh
Abstract
Introduction: The theory of spiritual leadership is a causal theory for organizational change to create a learning organization with internal stimulus. Therefore, the goal of spiritual leadership is attention to the basic needs of the followers to provide spiritual survival and their empowerment. Polat (2011) study showed that according to students, faculty members have a medium level of spiritual leadership and its dimensions. The aim of the present study is to determine the relationship between spiritual leadership and coaches empowerment in education department of Khorasan Razavi province.
Methodology: This study is applied in terms of purpose and in terms of method is a descriptive-correlative one which is also a field study.The statistical population of the study consists of the male and female physical educaion teachers of Khorasan Razavi. The population is 3000 teachers and the sample includes 380 people. To gather data, the standard questionnaire of spiritual leadership with 7 elements (vision, love to altruism, faith, significant work, membership, organizational commitment and performance feedback) and Spritzer's empowerment questionnaire (1995) were used; and to analyze the data, K-S test and Spear man correlation coefficient were used.
Results: After data analysis, the status of spiritual leadership and coaches empowerment in education department and the order of the elements were specified; and the results approved all the hypotheses which demonstrates the significant correlation between spiritual leadership and its aspects (vision, love to altruism, faith, significant work, membership, organizational commitment and performance feedback) with coaches empowerment in education department of Khorasan Razavi province.
Discussion: Regarding the findings of the study, it is suggested that managers of physical education in education department pay more attention to spiritual condition in their organization in order to enhance the coaches empowerment level.
Keywords
Spiritual Leadership, Empowerment, Coaches