رابطه بین جوّ سازمانی مدارس با سازگاری شغلی دبیران تربیت‌بدنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.277
کد مقاله : 3128-10THCONF
نویسندگان
1عضو هیأت علمی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
3دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: جو سازمانی می‌تواند یک عامل اثرگذار در سازگاری شغلی دبیران و از سوی دیگر افزایش انگیزه، رضایت شغلی و بهره وری فرد و سازمان باشد. بررسی و مطالعة جوّ سازمانی مدرسه و کوشش برای بهبود آن، از آن جهت دارای اهمیت است که جوّ سازمانی سالم و مطلوب، با روابط میان فردی اصیل و درست، احتمالا وضعیتی را پدید می‌آورد که رهبری و مدیریت حرفه‌ای می‌تواند در آن موفق بوده و به طبع آن رضایتمندی دبیران را فراهم آورد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جو سازمانی مدارس با سازگاری شغلی دبیران تربیت بدنی بود.
روش‌شناسی: ژوهش حاضر توصیفی بوده و جامعه آماری آن کلیه دبیران تربیت‌بدنی شهر مراغه بود (82 نفر) که در نهایت 80 نفر در پژوهش مشارکت نموده و به پرسشنامه‌های جوّ سازمانی لیتوین و استرینگر (1968) و سازگاری شغلی پورکبیریان (1376) پاسخ دادند. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها توسط 15 نفر از اساتید دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. از ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش در سطح معنی‌داری P≤ 0/05 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین جوّ سازمانی با سازگاری شغلی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد (r=0/403 و p=0/011). همچنین، بین سازگاری شغلی با ابعاد پاداش (r= 0/798 و p=0/001) و صمیمیت و مهربانی (r=0/663 و p=0/025) و حمایت و پشتیبانی (r=0/132 و p=0/045) جو سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد، اما ابعاد تعارض (r=-0/146 و p=0/037)، ساختار (r=-0/495 و p=0/001)، مسئولیت (r=-0/324 و p=0/003) و معیار و ضوابط (r=-0/231 و p=0/039) جو سازمانی با سازگاری شغلی رابطه منفی معنی‌دار داشتند.
بحث و نتیجه گیری: بهبود جو سازمانی مدارس می‌تواند سازگاری شغلی و رضایتمندی معلمان تربیت‌بدنی را به همراه داشته باشد که نتیجه آن احتمالاً افزایش کارایی و اثربخشی این دبیران خواهد بود. وجود جوّ سازمانی مناسب و مطلوب در مدارس، سازگاری شغلی دبیران را به همراه دارد که نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات ملکی و هادی زاده (1393) و عابدینی و غلامی (2015) همسویی دارد. جو سازمانی حمایتی و انعطاف‌پذیری که تعارض و اختلاف‌نظر بین مدیر و دبیران در آن به کمترین میزان است زمینه لازم برای سازگاری شغلی دبیران، انعطاف‌پذیری آنان با شرایط محیطی و پشتکار لازم برای دستیابی به اهداف و افزایش کارایی و بهره‌وری مدارس را در پی خواهد داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between schools’ organizational atmosphere with physical education teachers’ job adjustment
Authors
Mahdi Bashiri, Rasoul Faraji, Sepide Shabani
Abstract
Introduction: This study aimed to determine the relationship between schools’ organizational atmosphere with physical education teachers’ job adjustment.
Methodology: This survey was descriptive and all physical education teachers of Maragheh city (N=82) were its statistical society which all of them, 80 people participated in the research. Litoin and Stringer’s (1968) organizational atmosphere and Pour‌kabiryan’s (1996) job adjustment questionnaires were used to collecting data. The context validity of the questionnaires were confirmed by experts and their reliability were calculated using Cronbach’s alpha test equal to 0.78 and 0.80 respectively for organizational atmosphere and job adjustment questionnaires. Pearson’s correlation coefficient test was used to test the hypotheses in P≤0.05 significant level.
Result: The results showed that there is a positive significant relationship (r=0.403, P=0.011) between schools’ organizational atmosphere and job adjustment of physical education teachers in Maragheh city. Other result showed that there are positive significant relationships between job adjustment with organizational climate’s rewards (r=0.798, P= 0.001), Cordiality and kindness's (r=0.663, P=0.025), and support (r=0.132, P=0.045) dimensions of the organizational atmosphere. On the other hand,there were negative significant relationships between conflict(r=-0.146, P=0.037), structure (r=-0.495, P=0.001),Responsibility(r=-0.324, P=0.003)and Criteria (r=-0.231, P=0.039) dimensions of organizational atmosphere with job adjustment.
Discussion: Improvement in schools’ organizational climate can followed by physical education teachers’ job adjustment and satisfaction which its results will be enhance in efficiency and effectiveness of these teachers. Hence, it is recommended to schools’ principals and presidents of education offices to provide the basics of schools development and improvement of students’ education by preparing good atmosphere and creating needed basis to improve good communications in staff social interactions with together.
Keywords
Organizational climate, job adjustment, Physical education teachers