اثر سن بر عملکرد و یادگیری مهارتهای حرکتی ساده و پیچیده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.278
نویسندگان
1مدرس پیام نور
2دبیر آموزش و پرورش
چکیده
مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثر سن بر عملکرد و یادگیری مهارتهای حرکتی ساده و پیچیده بوده است.در این تحقیق از مهارت پرتاب دارت نمونه یک مهارت حرکتی ساده و پرتاب آزاد بسکتبال نمونه یک مهارت حرکتی پیچیده استفاده شده است.
روش شناسی: نمونه منتخب شامل 2گروه سنی نوجوان با میانگین 13/63 و سالمندان با میانگین سنی 57/13 سال، راست دست بوده است. هر دسته سنی به 2 گروه 15 نفری تقسیم شدند و یک گروه به انجام مهارت حرکتی ساده و یک گروه به انجام مهارت حرکتی پیچیده پرداختند. آزمایش از 4 مرحله پیش آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال تشکیل یافته بود. مرحله اکتساب شامل 4 جلسه و هر جلسه 40 کوشش،مرحله یادداری 48 ساعت پس از پایان دوره اکتساب اجرا شد و آزمون انتقال با تغییر رنگ زمینه تخته دارت و تغییر زاویه 45 درجه پرتاب آزاد بسکتبال اجرا شدند. برای بررسی تفاوت های بین گروهی از آزمون های فاکتوریال مخلوط، ANOVA، بونفرونی استفاده شد(P=0/05).
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در مرحله اکتساب و انتقال در دو گروه مهارت حرکتی ساده اگر چه عملکرد گروه سالمند بهتر از گروه نوجوان است اما این تفاوت معنی دار نبوده و در مهارت حرکتی پیچیده گروه سالمند به طور معنی داری بهتر از گروه نوجوان عمل کرده بود (P=0/19). در آزمون یادداری در دو گروه مهارت حرکتی ساده و پیچیده عملکرد گروه سالمند به طور معنی داری بهتر از عملکرد گروه نوجوان بود (P=0/010).
بحث و نتیجه گیری: وضعیت یادگیری و حتی انتقال یادگیری در گروه سالمندان به طرز چشم گیری بهتر و پایدارتر از نوجوانان در سن بلوغ است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of aging on acquisition ,retention and transfer of learning simple and complex motor skill
Authors
Soghra Alinejad, Farnaz Daneshmand, Babak Meshkini, Ali Amini, Forough Daneshmand
Abstract
Introduction: The purpose of this study was to compare the performance and learning of simple and complex motor skill,while basketball free throwing is considered as a complex motor skill.
Methodology: The participants consist of teenage adolescents with average age of 13/63 as well as adults with average age of 57/13,all of them right handed.Individuals in both age groups were divided into two sub groups of 15.While one sub group practiced throwing dart ,the other one indulged in a more mechanically complex exercise of shooting hoops.The experiment consisted of four rounds of warm-up ,acquisition ,retention ,and transfer.The acquisition period spanned over four days and involved forty attempts.Forty eight hours after the acquisition round ,retention period started.The transfer test involved changing dart board's background for simple motor skill and basketball free throwing from 45 degree angle for more complex motor skill.To analyze the statistical data collected ,a mixed factorial method, ANOVA between groups,as well as Bonferroni (p=0.05).
Results: Although in acquisition period performance and transfer test of adults in group performing simple motor was just slightly better ,however when it comes to retention period ,whereas in more complex motor skills adults performed considerably better (p=0/019).Adults performed considerably better compared to teenage adolescents in both simple (p=0.004) and complex (p=0.019) motor skills.
Discussion: The effect of age is positive throughout the entire experiment. The conclusion is that age has a positive effect of both simple and complex motor skills and adults perform better than teenage adolescents in these skill.
Keywords
aging, Motor learning, skill complexity