مقایسه حافظه کوتاه‌مدت، دقت و تمرکز حواس کودکان ورزشکار و غیر ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.279
نویسندگان
1کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران
2بدون سمت
3دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کوتاه‌مدت، دقت و تمرکز حواس کودکان 7 تا 11 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار بود.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بود. نمونه پژوهش عبارت بود از 60 کودک ورزشکار (با حداقل 3 سال سابقه شرکت در فعالیت‌های ورزشی) و 60 کودک غیر ورزشکار 7 تا 11 سال که از میان دانش آموزان مدارس شهر تهران به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای در سال تحصیلی 95-1394 انتخاب‌شده بودند. گروه گواه ازنظر سن، میزان تحصیلات پدر و مادر، سطح اقتصادی خانواده و نمره هوش‌بهر (با استفاده از آزمون ریون) با گروه موردبررسی همتاسازی شد. ابزار پژوهش برای گردآوری نمره‌های حافظه کوتاه‌مدت، دقت و تمرکز حواس، خرده مقیاس‌های آزمون وکسلر بود.
یافته ها: نتایج نشان داد، با کنترل نمره هوش کلی، توانایی حافظه کوتاه‌مدت، دقت و تمرکز حواس کودکان ورزشکار بیش از کودکان غیر ورزشکار است. بر این اساس تقریباً 6/7 درصد از واریانس «حافظه کوتاه‌مدت» آزمودنی‌ها، توسط انتساب به گروه‌ها تبیین می‌شود. این رقم در مورد «دقت و تمرکز حواس» به 10/8درصد افزایش‌یافته است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده مشخص گردید که ورزش کردن و داشتن مهارت حرکتی می‌تواند در رشد بعضی از توانایی‌های شناختی کودکان مؤثر باشد. لذا در کنار سایر فعالیت‌ها، ورزش کردن و حضور در فعالیت‌های بدنی می‌تواند باعث توسعه کاربرد قوای شناختی در کودکان و راهبردی برای افزایش پیشرفت تحصیلی آن‌ها باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Comparison of short-term memory, attention, and concentration between athlete and non-athlete children
Authors
Foad Niknasab, Mehrdad Kamandani, Reza Shadfar
Abstract
Introduction: The aim of present research was to compare the short-term memory, attention, and concentration between athlete and non-athlete children 7 to 11 years old.
Methodology: The method of this study was causal-comparative, and study sample consisted of 60 athlete children (with at least 3 years of experience in athletic activities) and 60 non-athlete children 7 to 11 years old who were chosen, based on multistage cluster-sampling method, through students of Tehran schools in the academic year of 2015-2016. Using Rion test, we matched the control group with the study group in terms of age, parents' degree of education, economic status of family, and IQ score. The research instrument for collecting the scores of short-term memory, attention, and concentration was the subscale of Waxeler test.
Results: The results showed that if we control IQ score, the ability of short-term memory, attention, and concentration of athlete children will be higher than non-athlete children. Consequently, we can explain nearly 6.7 percent of subjects’ variance of short-term memory by specifying the group to which each person belongs. This amount increases to 10.8 percent in the case of attention and concentration.
Discussion: It can be concluded that doing exercise and having motor skills can be effective in developing some of children's cognitive faculties. Thus, in addition to other activities, exercise and physical activities may improve children's cognitive skills and they can be a strategy in propelling their educational progress.
Keywords
Short-term memory, Concentration, Attention, Children