بررسی تاثیر عصاره گیاه زنجبیل بر توان هوازی ورزشکاران استقامتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.28
نویسندگان
1دانشجوی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
2دانشجوی فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان
چکیده
مقدمه: گیاهان دارویی دارای تاریخچه طولانی به خصوص در مشرق زمین هستند امروزه به شکل ویژه ای مورد توجه قرار گرفته اند و مطالعات زیادی بر روی آنها به منظور تولید داروهای مختلف و جدیداً مکمل‌های غذایی صورت گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عصاره گیاه زنجبیل بر توان هوازی ورزشکاران استقامتی مرد می باشد.
روش شناسی: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی یک سوکور بر روی 22 نفر در طول 4 هفته انجام شد. افراد دارای سابقه طولانی مدت در ورزش بوده و به صورت تصادفی به 2 گروه 11 نفره تقسیم شدند. برای تهیه مکمل گیاهی ابتدا 10 گرم از پودر گیاه زنجبیل در 100 میلی لیتر متانول خالص حل شده و سپس محلول به مدت 24 ساعت بر روی دستگاه هم‌زن قرار گرفت. پس از آن به وسیله پمپ خلاء و صافی محلول صاف شد و در فشار پایین و در دمای 45 تا 55 درجه سانتی گراد تغلیظ و عصاره خشک بدست آمده از گیاه همراه با نشاسته به شکل قرص250 گرمی تهیه شد. عصاره گیاه بدون اسم و با کد در بسته بندی های مشابه با دارونما تهیه و در اختیار افراد در گروه ها قرار داده شد. زمان استقامت و توان هوازی (میلی لیتر بر کیلو گرم در دقیقه) در گروه ها و هر فرد قبل و پس از تمرینات ورزشی ثبت شد. آنالیز آماری داده ها از طریق22 SPSS ver, انجام شد.
یافته ها: این پژوهش نشان داد که مصرف مکمل زنجبیل بر زمان استقامت در مقایسه با پلاسبو اختلاف معناداری داشت.
بحث و نتیجه گیری: این نتایج تاثیر نیروزایی مکمل غذایی تهیه شده از زنجبیل را پس ازتمرینات ورزشی نشان داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Studying the effect of the extract Ginger on aerobic power endurance of athletes
Authors
Atefeh Eslamizadeh, Seyed Mohamad Kazemi Nasab
Abstract
Introduction: Medicinal herbs have a long history, especially in the East are Today, in a special way have taken into consideration and numerous studies have been done on them to produce various drugs and dietary supplements recently. The aim of this study was to examine the effect of aerobic power plant endurance of male athletes.
Methodology: This study is a single blind clinical trial conducted on 22 men over 4 weeks. People with long-term experience in sports and 11 were divided randomly into two groups. To prepare the herbal supplement, 10 grams of ginger powder dissolved in 100 ml of pure methanol and then the solution was stirred for 24 hours on the device. Then filtered and the filtrate was by the vacuum pump and at low pressure and at a temperature of 45 to 55 ° C, condensed and dried extract obtained from plant starch in the form of tablets with 250 gram samples. Plant extracts without a name and a code on package similar to placebo were prepared and presented to groups of people. Time endurance and aerobic capacity (mL kg per minute) and each person in the group was recorded before and after exercise. Statistical analysis of data through 22 SPSS ver was a significance level in this study (p<0.05) that ever determined.
Results: This study showed that ginger supplementation on endurance time(s) (p<0.05) compared with placebo was significant.
Discussion: These results show that ergogenic effect of dietary supplement is made from ginger after sports exercise and aerobic capacity was improved.
Keywords
Ginger, Aerobic capacity, Food supplements, Time endurance