نقش هویت برند مسابقات ورزشی بین دانشگاهی بر رضایت ورزشکاران شرکت کننده (مطالعه موردی: مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه های منطقه 3 ورزش کشور)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.280
کد مقاله : 3134-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده
مقدمه: هویت برند یکی از مهمترین مباحث بازاریابی است که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته است. هر دو دسته محققان و مجریان عملی به این نتیجه رسیده اند که هویت برند در ایجاد تمایز و فرآیند مدیریت برند نقش اساسی دارد. این تحقیق در پی بررسی نقش هویت برند مسابقات ورزشی بین دانشگاهی بر رضایت ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات است.
روش شناسی: نوع تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مسأله و هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، یک تحقیق توصیفی و پیمایشی است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان، مربیان و سرپرستان تیم های شرکت کننده در مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 3 ورزش کشور تشکیل دادند. تعداد کل شرکت کنندگان 160 نفر بود که حجم نمونه بر طبق جدول مورگان باید حداقل 113 نفر باشد. اعضای نمونه به صورت تصادفی از بین اعضای جامعه انتخاب شدند، پرسشنامه در بین 140 نفر توزیع شد که از بین پرسشنامه های برگشت داده شده 123 مورد قابل استفاده بود و به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی به کار گرفته شد، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد هویت برند میل و اشفورث (1992) و تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (2005) استفاده شد که روایی و پایایی آن ها در این پژوهش مجددا مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون های K-S و ضریب همبستگی اسپیرمن، موجود در بسته های نرم افزاری SPSS 18 استفاده شده است.
یافته ها: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از آن بود که بین هویت برند مسابقات و رضایت ورزشکاران شرکت کننده ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به مدیران و برنامه ریزان ورزش دانشگاهی توصیه می شود که با تقویت هویت برند رویدادهای ورزشی دانشجویی موجبات افزایش تمایل به رضایت را در میان ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات فراهم کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
the Role of brand identity of university sport events on disposition toward satisfaction (Case Study: Students footsall Tournament in Region 3)
Authors
Mehdi Nazemi, Maryam Balali, Morteza Azimzadeh
Abstract
Introduction: Brand identity is one of the most important issues of marketing that in few studies considered. Both researchers and business executives concluded that brand identity is essential to differentiate and brand management process. Thus, the aim of present study is to examine the role of brand identity of university sport events on disposition toward satisfaction among students that participate in footsal Tournament.
Methodology: The research methods was descriptive and survey. The study population includes all players, coaches and team leaders participating in footsal matches. Total number of participants was 160 people that according to Morgan table the sample size should be at least 116 people. Sample members were selected randomly, 123 questionnaires returned and they formed the research sample. For data collection was used Brand Identity questionnaire (Meal & Ashforth, 1992) and consumer disposition toward satisfaction scale (Grace, 2005) that its validity and reliability re-examined in this study. For data analysis, have been used K-S test and Spear man correlation coefficient, available in SPSS 18 software packages.
Results: The result of Spear man correlation coefficient showed that there is a significant positive relationship between brand identity and disposition toward satisfaction among students that participate in Futsal Tournament.
Discussion: According to the research findings recommended to managers and planners of university sports that by strengthening brand identity increased satisfaction among the athletes participated in the competition.
Keywords
Brand identity, Satisfaction, Footsal tournament