تأثیرارزش عملکردی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری نگرشی هواداران به برند باشگاه های ورزشی(مطالعه موردی:باشگاه پرسپولیس)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.281
کد مقاله : 2628-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو ،مدیریت و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
2دانشگاه علامه طباطبایی
3موسسه علوم ورزشی دانش افزا
چکیده
مقدمه: در دنیای امروز، خریداران برای تصمیم‌گیری در فرایند خرید، با سوالات و اما اگرهای بسیاری روبرو هستند. از سویی دیگر شرکت‌ها دریافته‌اند هزینه جذب مشتریان جدید پنج برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است و از دست‌دادن یک مشتری‌،تنها از دست دادن یک قلم فروش نیست، بلکه فراتر از آن به معنی از دست دادن کل جریان خرید‌هایی است که مشتری می‌توانسته است در طول زندگی خود انجام دهد.
روش شناسی: تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و خاصاً مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد.روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی می‌باشد. روش نمونه‌گیری این تحقیق از نوع تصادفی در دسترس می‌باشد. بنابراین بر اساس جدول مورگان 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بعد از اخذ مجوز از باشگاه در سه مرحله و قبل از سه بازی تیم پرسپولیس با سه تیم نفت، سپاهان و صبای قم به ترتیب در تاریخ های 13/10 و 11/11 و 01/ 12 سال 1392 ، 500 پرسشنامه در بین تماشاگران توزیع شد و از این بین 400 پرسشنامه با صحت و درستی دریافت شد
یافته ها: نتایج نشان داد ارزش عملکردی تاثیر معناداری بر روی وفاداری نگرشی به برند نداردولی ارزش تجربی تاثیر معناداری بر روی وفاداری نگرشی هواداران به برند دارد.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس مدل اولیه تاثیر ارزش عملکردی بر روی وفاداری نگرشی به برند (001/>ϒ) است. با توجه به اینکه مقدار t مشاهده شده (0/001)کوچکتر از 1/96 است بنابراین ارزش عملکردی تاثیر معناداری بر روی وفاداری نگرشی به برند ندارد.همچنین ارزش عملکردی (ارزش عملیاتی) در حقیقت مزایای ماهوی مصرف محصول یا خدمت هستند که معمولاً با ویژگی‌های فیزیکی محصول در ارتباطند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of relationship marketing functional value on fans' loyalty approach to brand of sport clubs (Case Study: Persepolis FC)
Authors
Pouriya Roshani, Pouriya Vakili, Fatemeh Javadi
Abstract
Introduction: In today's world, purchasers for decision-making in the purchase process, encounter with questions. On the other hand, firms found that attracting new customers costs five times the cost of retaining existing customers and losing a customer does not mean only losing an item to sell, but beyond that means losing the whole flow of buy which the customer could do in their lifetime.
Methodology: This study used the available random sampling. Thus, according to Morgan table, 400 samples were selected. After obtaining consent from the club in three phases before three matches against Naft, Sepahan and Saba Qom in 2013, 500 questionnaires distributed among the audience and 400 questionnaires were received with accuracy.
Results: The results showed that functional value had no significant impact on attitudinal loyalty to the brand but experimental value has a significant effect on attitudinal loyalty of fans to the brand.
Discussion: Based on the initial model of functional value impact on attitudinal loyalty to the brand was ϒ<0.001. Given that the observed t (0.001) was less than 1.96 therefore functional value had no significant impact on attitudinal loyalty to the brand. Moreover, functional value (operating value) in fact is substantial consumer benefit of the product or service that usually associate with the physical characteristics product.
Keywords
Functional value, Brand, Relationship marketing