مقایسه آثار تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر سطوح لپتین مردان چاق
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.282
نویسندگان
1دانشگاه گیلان
2دانشگاه علوم پزشکی البرز
3استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
4استاد فیزیولوژی ورزشی / دانشکده علوم ورزشی / داشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
مقدمه: اپیدمی چاقی در سراسر جهان اثرات عمیقی بر سلامت عمومی ایجاد نموده است. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه آثار تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر سطوح لپتین مردان چاق بود.
روش شناسی: 48 آزمودنی چاق با دامنه سنی 18 تا 23 سال به طور تصادفی در چهار گروه 12 نفره ارلیستات، تمرین هوازی، تمرین هوازی+ ارلیستات و شاهد قرار گرفتند. هر چهار گروه بر اساس سن، قد، وزن، شاخص تودة بدن و توان هوازی (آزمون بروس) همگن شدند. آزمودنی های گروه ارلیستات و ارلیستات + تمرین هوازی، روزانه سه عدد کپسول 120 میلی گرمی ارلیستات مصرف نمودند. گروه های تمرین هوازی + ارلیستات و تمرین هوازی، برنامه تمرین را به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه اجرا نمودند. قبل و بعد از برنامه تمرینی، لپتین، کالری دریافتی و حداکثر توان هوازی اندازه گیری و تعیین شد.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که مقادیر دریافتی روزانه با تعیین میزان کالری دریافتی، تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. همچنین در حالت پایه تفاوت معنی داری در سطوح سرمی لپتین و توان هوازی در بین گروه های تحقیق وجود ندارد، اما در مرحله پس آزمون این تفاوت معنی دار بود و یافته ها حاکی از کاهش معنی دار لپتین در هر سه گروه تمرین هوازی، مصرف ارلیستات و تمرین هوازی همراه با مصرف ارلیستات بود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد احتمالا برخورداری از سطوح منظم تمرینات هوازی و بدون استفاده از داروهای شیمیایی کاهنده وزن می تواند منجر به تغییرات مطلوب در سطوح لپتین سرم گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compare the effect of aerobic training and use of Orlistat on Leptin levels in obese men
Authors
Abazar Teimoori, Ramin Tajbakhsh, Farhad Rahmaninia, Bahman Mirzaie
Abstract
Introduction: The worldwide obesity epidemic has produced profound effects on public health. The purpose of this study was to examine the effects of aerobic training with Orlistat on Leptin levels in obese men.
Methodology: Forty eight obese males with an average age 18-23 participated in this study. The subjects were divided into four groups: Orlistat-induced Weight Loss (OWL, n=12), Exercise-induced Weight Loss (EWL, n=12), Orlistat plus Exercise-induced Weight Loss (OEWL, n=12) and Control (C, n=12). All four groups homogenize based on age, height, weight, body mass index and aerobic capacity (Bruce test). Subjects of OEWL and OWL groups consumed three 120 mg Orlistat capsules in a day after each meal for eight weeks. EWL and OEWL program consisted of running three times in a week foe 8 weeks so that 55 to 60 percent of heart rate for 25 minutes on a treadmill in the first week to the 75% of heart rate for 45 minutes in the eighth week. Leptin serum levels of subjects were measured using ELISA method before and after each training program.
Results: The results showed that Leptin serum levels at baseline had no significant difference in study groups but this difference was significant at post-test. Findings revealed a significant decrease in Leptin in three groups: EWL, OWL and OEWL.
Discussion :The results showed that regular aerobic exercise without the use of weight loss chemical drugs led to desirable changes in serum Leptin levels.
Keywords
Aerobic training, Orlistat, Leptin