تأثیر تمرینات ایروبیک بر سطح پلاسمایی آمیلوئید بتای 42 (Aβ42) و عملکرد شناختی زنان سالمند
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.283
کد مقاله : 2631-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش،گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد بجنورد
2استادیار فیزیولوژی ورزش ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،بجنورد ،ایران
3استادیار یادگیری حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ،بجنورد ،ایران
چکیده
مقدمه: بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیل برندهی عصبی پیشرونده است و با افزایش سن احتمال ابتلا به این بیماری هم افزایش می یابد. نقش مهم آمیلوئید بتا (Aβ) در بیماریزایی آلزایمر به طور گسترده ای ثابت شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین ایروبیک بر سطح Aβ42 پلاسما و عملکرد شناختی زنان سالمند بود.
روش شناسی: بدین منظور 30 زن سالمند ساکن در خانه سالمندان شهرستان بجنورد با دامنه سنی 60 تا 70 سال به طور تصادفی و بر اساس عملکرد شناختی در گروه تجربی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. تمرین ایروبیک به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته با شدت 70-50 درصد ضربان قلب ذخیره اجرا شد. طول مدت جلسه تمرین، در ابتدا 30 دقیقه بود و با گذشت زمان و در جلسات بعد، مدت تمرینات افزایش یافت تا به 60 دقیقه رسید. برای ارزیابی عملکرد شناختی از آزمون کوتاه مدت وضعیت ذهنی (MMSE) استفاده شد. سطح Aβ42
پلاسما با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تی وابسته و مستقل در سطح معناداری 0/05>P انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین ایروبیک تأثیر معناداری بر سطح Aβ42 پلاسما و عملکرد شناختی زنان سالمند ندارد (مقادیر P به ترتیب 0/096 و 0/685).
بحث و نتیجه گیری: دی لورتو ‏ و همکاران (2014) نشان دادند که تمرین ورزشی منظم با شدت متوسط که در میانسالی آغاز می ‏شود میتواند مغز آزمودنیها را از طریق فعالسازی مسیرهای ضد آمیلوئیدوژنیک و محافظ عصبی درگیر ‏کرده و باعث بهبود سلامت مغز آنها گردد. این اثرات در اثر 4 ماه تمرین بارزتر بود و نشاندهنده ‏مدت زمان لازم برای اثر گذاری تمرین میباشد. در مجموع این نتایج نشاندهنده اثرات سودمند تمرین ایروبیک بر سطح Aβ42 و عملکرد شناختی در زنان سالمند میباشد و احتمالاً افزایش طول دوره تمرینات میتواند تأثیر مشخصتری را در پی داشته باشد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of aerobic training on plasma levels of beta-amyloid 42 (Aβ42) and cognitive function in elderly women
Authors
Aida Qarebashloye, Ali Yaghoubi, Najmeh Shojaeian
Abstract
Introduction: Alzheimer disease is the most common neural degenerative diseases. The biggest risk factor for Alzheimer is age. The important role of amyloid-beta (Aβ) in the pathogenesis of Alzheimer was widely proven. The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks aerobic training on plasma Aβ42 levels and cognitive function in elderly women.
Methodology: For this purpose, 30 elderly women living in nursing homes of Bojnourd city aged between 60 and 70 years, were randomly divided into the experimental (n = 15) and control (n = 15) groups based on cognitive function. Aerobic training was conducted for 8 weeks, 3 days per week with 50-70% of reserve heart rate. Duration of the session, at first was 30 minutes and by pass of the time and in later sessions, exercise duration was increased to 60 minutes. To evaluate cognitive function, Mini–mental state examination (MMSE) was used. Plasma Aβ42 levels were measured using ELISA method. Data analysis was performed using independent t-test and paired t-test at a significance level of P˂0.05.
Results: The results showed that 8 weeks of aerobic exercise has no significant effect on plasma Aβ42 levels and cognitive function in elderly women (P values were 0.096 and 0.685 respectively).
Discussion: Di Loreto et al. (2014) showed that Regular moderate exercise that begins in middle age can through activation of anti-Amyloidgenic and neuropritection pathways improve brain health. Overall, these results indicated that aerobic exercise has beneficial effects on Aβ42 levels and cognitive function in older women and probably duration of training can cause more pronounced effect.
Keywords
Aerobic training, Beta-amyloid 42, Cognitive function, Elderly women