اثر ده هفته فعالیت استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتورهای درگیر در فرایند آنژیوژنز عضله اسکلتی پس از انفارکتوس قلبی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.284
نویسندگان
1دانشگاه
2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
چکیده
مقدمه: هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر تمرینات استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتورهای درگیر در فرایند آنژیوژنز عضله سولئوس پس از انفارکتوس قلبی می باشد.
روش‌شناسی: بدین منظور در این مطالعه تجربی، از 30 سر موش صحرایی نر ویستار استفاده شد. چهار هفته پس از جراحی (انسداد شریان پایین رونده قدامی)، آزمودنی ها در 3 گروه شم (N=10) گروه کنترل انفارکته شده ( N=10) و گروه تمرینی انفارکته شده (N=10) توزیع شدند. برنامه تمرینی شامل دویدن بر روی تردمیل به مدت 10 هفته با سرعت 17 متر بر دقیقه به مدت 10 تا 50 دقیقه در روز بود. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی موش‌ها به وسیله کلروفورم کشته شدند و چگالی مویرگی، نسبت مویرگ به تار عضله سولئوس به روش ایمونوهیستوشیمی و میزان بیان ژن فاکتورهای درگیر در فرایند آنژیوژنز به روش RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: چگالی مویرگی و نسبت مویرگ به تار چهار هفته پس از انفارکتوس قلبی به طور قابل توجهی کاش یافت. میزان چگالی مویرگی و نسبت مویرگ به تار در پاسخ به تمرینات ورزشی در عضله سولئوس به طور معناداری افزایش پیدا کرد. همچنین میزان بیان ژن HIF-1 و TGF-β به طور معناداری در عضله سولئوس به ترتیب افزایش و کاهش یافت. اما تغییری در میزان بیان ژن فاکتورهای VEGF-A، FGF-2 و آنژیوستاتین مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که انفارکتوس قلبی منجر به کاهش قابل توجه چگالی مویرگی در عضله کند انقباض سلئوس می‌شود و ده هفته تمرینات استقامتی با شدت متوسط منجر به احیای چگالی مویرگی و نسبت مویرگ به تار و بازگشت به سطح نرمال می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 10 weeks endurance exercise on gene expression of factors involved in angiogenesis process of skeletal muscle after myocardial infarction
Authors
Malihe Ardakanizadeh, Farzad Nazem
Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of exercise training on the mRNA expressions of angiogenesis factors in the Soleus muscle of myocardial infarction (MI) of rats.
Methodology: 30 Wistar male rats were used in this experimental study and four weeks after the surgical procedures, they were divided to the following groups: Sham rats (Sham, n=10); MI-Control (MI-Con, n=10) and MI-exercise (MI-Ex, n=10). The rats were subjected to aerobic training in the form of treadmill running. Exercise training lasted for 10 weeks at 17 m/min for 10–50 minutes in a day. 48 hours after the last exercise-training session, the rats were sacrificed with chloroform and microcirculation of soleus muscle and angiogenic gene expression was measured by immunohistochemistry and RT-PCR.
Results: Capillary density and Capillary to Fiber Ratio (C/F) significantly decreased 4 weeks after MI. Exercise training significantly increased capillary density and Capillary to Fiber ratio in soleus muscle. Furthermore, HIF-1 and TGF-β gene expression were respectively increased and decreased significantly. But, VEGF, FGF-2 and angiostatin gene expression did not changed in response to exercise.
Discussion: Results showed that myocardial infarction significantly decreased Soloes muscle capillary density and Capillary to Fiber Ratio (C/F). Furthermore 10 weeks moderate endurance exercise will lead to ameliorate revascularisation of soloes muscle after myocardial infarction.
Keywords
Myocardial Infarction, Angiogenesis, Skeletal Muscle, Exercise