مقایسه وضوح تصویرسازی حرکتی ورزشکاران ماهر و مبتدی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.285
نویسندگان
دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: تصویرسازی به مفهوم تجسم نمودن اجرای موفقیت‌آمیز یک مهارت حرکتی و یا تصویری آرامش‌بخش در ذهن بدون هیچگونه تمرین بدنی و تجربه خارجی است. از نظر گانت، تینوس و بلان، توانایی تصویرسازی در بین افراد مختلف است و این به عواملی نظیر آموزش، سن افراد، تجربه دیداری، نوع و تربیت آموزشگاهی بستگی دارد. بنابراین هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه وضوح تصویرسازی حرکتی ورزشکاران ماهر و مبتدی بود.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق حاضر را ورزشکاران زن شهر اصفهان تشکیل داد که از این میان 30 ورزشکار ماهر (سن 2/71±22/6) و 30 ورزشکار مبتدی (5/72±25/8)، به صورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت داشتند. هرکدام از آزمودنی‌ها پرسشنامه ارزیابی تصویرسازی حرکتی (VMIQ) را تکمیل کردند. میانگین و انحراف معیار نمره‌های تصویرسازی هر گروه و تحلیل واریانس یک‌طرفه برای مقایسه‌ی میانگین‌های توانایی تصویرسازی حرکتی در گروه‌های مورد مطالعه به وسیله نرم‌افزار spss نسخه 16محاسبه شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد تفاوت معناداری در توانایی تصویرسازی ورزشکاران ماهر و مبتدی شرکت‌کننده در این تحقیق وجود نداشت، اگرچه میانگین نمره‌های تصویرسازی ورزشکاران ماهر (12/81±47/86) نشان از بهتر بودن وضوح تصویرسازی حرکتی آنها نسبت به ورزشکاران مبتدی (11/99±52/43) بود.
بحث و نتیجه گیری: ورزشکاران ماهر و مبتدی از لحاظ تصویرسازی حرکتی تقریبا در یک سطح عمل کردند. تبیین احتمالی که برای این یافته می‌توان بیان کرد این است که، در تصویرسازی حرکتی مواردی مطرح اند که بصورت کاربردی و ملموس هستند و شرکت‌کنندگان مبتدی نوعی تسلط نسبی برروی موارد آن دارند، در این نوع تصویرسازی تصورات غالبا در کنترل و در رابطه با تصور بدنی از خود است و نه حرکات و مهارت‌های پیچیده‌ی ورزشی، بنابراین افراد مبتدی در امر ورزش قادرند در این تصویرسازی در حد ورزشکاران ماهر و باتجربه باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing the clarity of motor imagery of professional and novice athletes
Authors
zahra zarei, A M
Abstract
Introduction: imagery refers to the stimulation of successful performance of a motor skill or a soothing image in mind without any physical exercise or external experience. According to Gant, Tinson, and Blanc, the ability of imagery is different for different individuals and depends on factors such as training, age, visual experiences, types, and academic training. Therefore, the aim of the present study is to compare the clarity of motor imagery in professional and novice athletes.
Methodology: the population consisted of female athletes in Isfahan among whom 30 professional athlete (age (22.6±2.71) and 30 novice athletes (25.8±5.72) were selected as participants via the convenience sampling technique. All participants completed the Vividness of Movement Imagery Questionnaire (VMIQ). Mean scores and SD of imagery in each group and ANOVA for comparing mean scores of motor imagery ability in groups were calculated via SPSS-16.
Results: the results of ANOVA indicated that there was no significant difference in motor imagery abilities of professional and novice athletes participating in the present study. However, mean scores of imagery of professional athletes (47.86±12.81) indicated higher clarity in their motor imagery than in case of novice athletes (52.43±11.99).
Discussion: professional and novice athletes acted approximately at the same level in terms of motor imagery. A probable explanation which can be presented for this finding is that there are cases in motor imagery which are practical and tangible and novice participants have a sort of domination on it. In this type of imagery, images mostly are under control and in relation with body image of itself and not complex athletic movements and skills. Therefore, novice athletes are able to be at the same level with professional and experience athletes in terms of motor imagery.
Keywords
motor imagery, Professional athletes, novice athletes