ارتباط انگیزه‌ها و محدودیت‌های تماشاگران برای حضور در رویدادهای ورزشی بین‌المللی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.287
کد مقاله : 3138-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش،کیش، ایران
2استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، کیش ایران
3استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: جذب تماشاگران به رویدادهای ورزشی یکی از راهکارهای اساسی تیم‌ها و لیگ‌های ورزشی برای افزایش درآمد و متمایز کردن خود به شمار می‌رود. به همین دلیل درک اینکه چرا تماشاگران در رویدادهای ورزشی شرکت می‌کنند، کمک می‌کند که نیازهای آن‌ها شناخته شود تا این‌که شرایط لازم برای حضور دوباره آن‌ها فراهم شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی انگیزه‌ها و محدودیت‌های حضور تماشاگران در رویداد های بین‌المللی است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی آن با روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری کلیه تماشاگرانی بودند که جهت دیدن مسابقات تیم ملی والیبال در لیگ جهانی سال 1394 در سالن مجموعه ورزشی آزادی حضور یافته بودند. از میان 500 پرسشنامه‌ای که توزیع شد، 377 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. جهت بررسی و برازش مدل مفهومی پژوهش از آزمون تحلیل عاملی و تحلیل مسیر و از نرم افزار Lisrel استفاده شد.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تمامی روابط مدل مفهومی معنی‌دار بودند. بدین ترتیب عوامل انگیزه درونی، انگیزه بیرونی، محدودیت درونی و محدودیت بیرونی بر حضور تماشاگران در رویدادهای بین‌المللی ورزشی تاثیر داشت.
بحث و نتیجه گیری: مهم‌ترین عوامل انگیزه درونی تماشاگران حاضر در لیگ جهانی والیبال شامل دل‌بستگی به تیم، دل‌بستگی به جامعه، زیبایی‌شناسی، گریز، شور و هیجان بازی بود. مهم‌ترین عوامل انگیزه بیرونی شامل رفتار بازیکن، رویداد، رسانه و ترویج بودند. از جمله محدودیت درونی، فقدان علاقه دیگران، فقدان دانش و فقدان موفقیت بودند. مهم‌ترین عوامل محدودیت بیرونی نیز شامل موقعیت محل برگزاری مسابقه، هزینه و شرکت در سرگرمی‌های ورزشی جایگزین بود. بدین ترتیب برگزارکنندگان رویدادهای بین المللی ورزشی باید به افزایش انگیزه‌ها و کاهش محدودیت‌ها برای حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی توجه ویژه داشته باشند. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق های کیم و تریال (2010) و جفری و همکاران (2004) مشابه بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relationship motivations and constraints spectators to attend international sporting events
Authors
Armin Amanati, Hosien Rajabi, Nasrolah Sajadi
Abstract
Introduction: Attract spectators to sporting events and leagues sports teams is one of the basic strategies to increase revenue and differentiate itself is considered. That's why now they understand why spectators at sporting events, helps to identify their needs so that they can provide the necessary conditions to attend again. The aim of this study was to investigate the motivations and constraints, attendance at international events.
Methodology: Correlational study and research tools, self-designed questionnaire which its validity and reliability using confirmatory factor analysis with Cronbach's alpha coefficient was calculated. The population of all the spectators who were watching the national team for the World League volleyball in 1394 in the hall of Azadi sport complex attended. Of the 500 questionnaire that was distributed, 377 questionnaires were completed and returned. To review and conceptual model of factor analysis and path analysis software was used Lisrel.
Results: The results showed that all relationships were significant conceptual model. The factors intrinsic motivation, extrinsic motivation, internal constraints and external constraints affected the attendance at international sporting events.
Discussion: The most important factors intrinsic motivation crowd Volleyball World League of attachment to the team, attachment to community, aesthetics, escape, the excitement of the game. The most important factors extrinsic motivation includes the behavior of the player, event, media and were promoted. Including internal constraints, lack of interest in others, lack of knowledge and lack of success. The most important external factors include position limits competition venue, cost and was replaced in sports entertainment. The organizers of international sporting events to increase motivation and reduce limitations for attendance at sporting events, pay special attention. Our results with the results of Kim and Trial (2010) and Jeffrey (2004) were similar.
Keywords
Sports marketing, Consumer behavior, Volleyball World League