تاثیر تمرین هوازی بر دوپامین مغزی موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.288
نویسندگان
1دانشیار فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز
3استادیار بیوشیمی بالینی / مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
4دکترای فیزیولوژی ورزشی / دانشگاه تبریز
چکیده
مقدمه: دیابت نوع 2 یک بیماری چند عاملی است که باعث عوارض زیادی بر مغز و انتقال‌دهنده‌های عصبی از جمله دوپامین در نواحی مختلف مغزی مانند دستگاه لیمبیک می‌شود. دوپامین باعث افزایش تحریک پذیری اعصاب می‌شود و هرگونه تغییر در میزان دوپامین دستگاه لیمبیک می‌تواند باعث عوارض زیادی در عملکرد مغزی شود. همچنین دوپامین از جمله انتقال دهنده‌های عصبی است که که فعالیت حرکتی را تنظیم می‌کند و تمرینات منظم بدنی بر آن تاثیر دارد. بنابراین در این مطالعه قصد داریم تا به بررسی تاثیر دیابت بر دوپامین دستگاه لیمبیک موش‌های دیابتی و تاثیر فعالیت منظم بر آن بپردازیم.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع تجربی و طرح پس آزمون می باشد. 30موش‌ صحرایی به طور تصادفی به 3گروه 1-کنترل سالم 2-کنترل دیابتی 3- تمرین دیابتی تقسیم‌بندی شدند. گروه‌های 2 و3 برای دیابتی شدن دو هفته پس از غذای پرچرب با تزریق درون صفاقی، استرپتوزوتوسین ( mg/kg37) دریافت کردند. گروه تمرین دیابتی، 5 جلسه در هفته و 8 هفته بر روی نوارگردان با مدت و شدتی که در هفته های پایانی به ترتیب به min/d55 و m/min 26 می رسید، دویدند. 24 ساعت بعد از آخرین تمرین نمونه خونی و بافت لیمبیکی موشها استخراج شد و غلظت دوپامین آن به روش الایزا اندازه‌گیری شد. برای بررسی تفاوت‌های بین گروهی از طرح آزمون آنالیز واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری کمتر از 0/05 استفاده شد.
یافته ها: آنالیز آماری نشان داد که بین گروه های 1 و 2 (p=0/00) و 1 و 3 (p=0/00) تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین دوپامین گروه‌های دیابتی کمتر از گروه سالم بود.
بحث و نتیجه‌گیری: افزایش حساسیت گیرنده‌های دوپامین، کاهش میزان تیروزین، تیروزین هیدروکسیلاز و افزایش اکسیداسیون دوپامین از جمله عواملی هستند که می‌توانند باعث کاهش دوپامین لیمبیکی در موش‌های دیابتی شوند. با وجود اینکه فعالیت منظم تاثیری بر دوپامین موش‌های دیابتی شده در این مطالعه نداشت اما مطالعاتی مبنی بر تاثیر فعالیت منظم بر افزایش دوپامین مغزی و تاخیر خستگی از طریق افزایش بیان mRNA تیروزین هیدروکسیلاز، کاهش بیان mRNA گیرنده D2 و کاهش ناقل دوپامین وجود دارد که نشان می‌دهد فعالیت منظم می‌تواند بر افزایش دوپامین مغزی کاهش یافته بر اثر دیابت، تاثیر مثبتی داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of aerobic training on dopamine of brain in type 2 Diabetic Rats
Authors
Ramin Amir Sasan, Saeed Niku Kheslat, Puran Karimi, Amene Esmaeili
Abstract
Introduction: Diabetes mellitus is a multifactorial disease that causes a lot of side effects on the brain and neurotransmitters such as dopamine in brain areas such as limbic system. Dopamine increases excitability of neurons and any variation in the dopamine can cause many complications in the functioning of the limbic system. Dopamine is the neurotransmitter that helps regulate loco motor activity and regular training on impact. Thus in this study, we aimed to investigate the effect of diabetes on dopamine in limb system and the effect of regular training.
Methodology: This study is experimental and post-test. 30 rats were randomly divided into 3 groups: 1- healthy control 2-diabetic control 3- exercise diabetic were divided. 2 and 3 groups for diabetes by peritoneal injection two weeks after the high-fat diet, streptococci (37mg.kg) received. Groups of aerobic exercise 5 times in the week and 8 week ran that duration and intensity on a treadmill in the final weeks respectively 55min.d and 26m.min arrived. 24 hours after the last exercise the tissue sample of limbic system were extracted and dopamine concentration (μg/g) was measured by ELISA. To evaluate the differences between the group of design analysis of variance (ANOVA) and Tukey post Hoc test at the significant level was less than 0.05 were used.
Results: Statistical analysis shows that a significant difference is between the groups in dopamine levels (f=8.27, p=0.00). Post Hoc test showed that between 1 and 2 (p=0.00) and 1 and 3 (p=0.00) there is a significant difference. The results show that dopamine average in diabetic groups was lower than the control group.
Discussion: Increased sensitivity of dopamine receptors, reducing the amount of tyro sine hydrolyses and dopamine oxidation factors that can increase dopamine in limb system of mice with diabetes are reduced. Despite in this study regular training has no effect on dopamine in diabetic rats, but there is studies on the effects of regular activity increases brain dopamine and delay fatigue by increasing the mRNA expression of tyro sine hydrolyses, reduction of D2 receptors and reduce dopamine transporter mRNA that show regular activity can increase brain dopamine decreased as a result of diabetes, have a positive impact.
Keywords
Aerobic training, Dopamine, Diabetes, Limbic System