ارزیابی عملکرد سازمان ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد ارس بر اساس مدل تعالی کیفیت EFQM
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.289
نویسندگان
1مدیر ورزشی ، دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2مدرس دانشگاه
چکیده
مقدمه: مدل و الگوهای تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم‌ها در سازمان‌های مختلف به کار برده می شوند. با به کارگیری این الگو ها، یک سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه‎های "بهبود" مورد ارزیابی قرار داده و عملکرد خود را با سازمان‌های سرآمد مقایسه کند؛ لذا هدف پژوهش حاضر نیز ارزیابی عملکرد مرکز ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد ارس براساس مدل تعالی کیفیت اروپایی EFQM بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و از شاخه پیمایشی است و به لحاظ هدف کاربردی می باشد و اطلاعات به صورت میدانی با استفاده از نطرات کارمندان گرد‌آوری شد است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان رسمی مرکز و همچنین کارشناسان ورزش که در مرکز ورزش وتفریحات سالم منطقه آزاد ارس فعالیت می‌کنند را در بر می‌گیرد، که برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد، که در نهایت 64 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد بنیاد اروپایی کیفیت،EFQM استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز مورد سنجش قرار گرفت که پایایی آن (89%) با استفاده از ضریب ICC، بدست آمد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از آزمون آماری t تک نمونه در محیط از نرم افزار آماری SPSS V20 استفاده شد.
یافته ها: در بین معیارهای 9 گانه مدل EFQM، معیار منابع و شرکاء با نرخ 42/56 امتیاز در ردیف نخست و معیار رهبری با نرخ 25/32 درصد امتیاز در ردیف آخر قرار گرفتند. به علاوه، امتیاز همه معیارهای نه‌گانه، حوزه های توانمندسازها و نتایج و نیز امتیاز تعالی سازمانی در این مرکز ورزش و تفریحات سالم در سطح معنی‌داری (0/05)، به طور معنی‌داری کمتر از مدل EFQM بود.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، تقریباً همه معیارهای مدل تعالی سازمانی مرکز ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد ارس نیاز به بهبود دارند. سرانجام با توجه به نتیجه این پژوهش پیشنهاد می شود که برای کسب نتایج قابل پذیرش در منطقه آزاد ارس و حرکت به سوی تعالی، به توانمندسازهای مدل تعالی EFQM توجه بیشتری شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The evalution of sport center and healthy amusements of Aras free zone on the basis of EFQM
Authors
Yaser Najaf Zade, ebrahim neekpey
Abstract
Introduction: The models and the excellent patterns in the organization are used as a strong tool for evaluating the placement of systems in different organization. Through the use these models, an organization can evaluate its amount of success in the performance of the “improving” programs and compare its function with developed organization. Therefore, the purpose of the present study is to consider the function of sport centers and healthy entertainments in Aras Free Zone, based on EFQM.
Methodology: The method of present study is descriptive, based on survey. It is also a functional study from the view of purpose. Moreover, this research is in terms of the scoping document by the use of different employee’s point of views. The statistical society of the study includes all the full-time employees of Aras free zone and sport experts who employed in sport center and healthy entertainments of Aras Free Zone. Of course, the researcher has used the way of conduct a census for sampling. Finally, 64 people are selected. The standard questionnaires of EFQM are used for collecting the data. Reliability and validity of questionnaires are evaluated that its reliability is in terms of ICC (%89). The unique “t” statistical test is used for the test of the research hypothesis in the form of SPSS software.
Result: Among the nine fold criteria of the EFQM models, the resources and partners criteria placed in the first line with 42.56 points and leading criterion placed in the last line with 25/32 points. Furthermore, the point of all nine folds criteria is strengthening areas and results and also excellent points in the organization in this sport center and healthy entertainments in p value (%5) is lower than the model of EFQM.
Discussion: According to the results, all the criteria of the excellent model in the organization need to be improved. Finally, according to the findings of this study, it is suggested to so much strengthening EFQM model for having acceptable results in Aras Free Zone and moving toward excellency.
Keywords
Aras free zone, sport center, healthy entertainment, the Excellency in the organization, EFQM