مقایسه تعادل ایستا و پویا و ارتباط آن با ویژگیهای آنتروپومتریک در کاراته کاران با سطوح اجرایی مختلف
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.29
نویسندگان
1کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
2کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
چکیده
مقدمه: یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، سن و شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، محیط اندام و اندازه های اندام تحتانی می باشد. همچنین استواری (پایداری) قامت به عنوان یک شاخص مهم سلامت دستگاه عضلانی- اسکلتی محسوب می شود و از دیدگاه بالینی حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه مقایسه تعادل ایستا و پویا و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک در کاراته کاران سطوح مختلف بود.
روش شناسی: در این پژوهش 45 کاراته کار به صورت هدفمند در دسترس انتخاب و به سه گروه (کشوری، استانی و مبتدی) تقسیم بندی شدند. با استفاده از دستگاه کالیپر، متر و ترازوی دیجیتالی، شاخص های آنتروپومتری شامل وزن، قد، شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، طول پا، دور ساق، دور ران، دور بازو، دور کمر و دور لگن اندازه گیری شد. تعادل ایستا با استفاده از تست لک لک و تعادل پویا با استفاده از آزمون وای در سه جهت اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 0/05 ≥ pبا استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تعادل ایستا و پویا در سه گروه تفاوت معناداری دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین برخی از متغیرهای آنتروپومتری اندازه گیری شده با تعادل ایستا و پویا در کاراته کاران سه گروه ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد (0.05≤p).
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج مطالعه حاضر وجود همبستگی بین شاخص های آنتروپومتریک با پارامترهای تعادل ایستا و پویا در کاراته کاران را نشان داد. بنابراین می توان با توجه به ویژگی های آنتروپومتریکی ورزشکاران کاراته توانایی تعادل آن ها را پیش گویی کرده و در امر استعدادیابی از این ویژگی ها بهره برد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing the static and dynamic balance and its relationship with anthropometric characteristics in Karates with different levels of performance
Authors
Sara Mirzabeigi, Shahab Ghahremani
Abstract
Introduction: One of the very important factors in stability and balance, are age and anthropometric parameters such as height, weight, body mass index, body area and the size of the lower limb. And also the stability (sustainability) stature as an important indicator of musculoskeletal health is important and clinical perspective. The purpose of this study was to compare the Static Balance and Dynamic Balance and its relationship with anthropometric characteristics at different levels of the Karates.
Methodology: In this study, 45 karates purposefully selected and were divided into three groups (national, provincial and novice). By using calipers, meters, digital scale, anthropometric parameters including weight, height, body mass index, body fat percentage, leg length, thigh circumference, hip circumference, arm circumference, waist and hip circumference were measured. Static balance with stork test and Dynamic Balance with Y test on three sides were measured. Data analysis was done by one-way analysis of variance and Pearson correlation coefficient with significant level of p≤0.5 by SPSS 16.
Results: The statistical analysis results of Pearson correlation showed that there was a significant and positive correlation relationship between some anthropometric variables measured with static and dynamic balance in Karates three groups (p≤0.05).
Discussion: The result has shown the positive correlation between anthropometric indicators and Static and Dynamic Balance parameters in Karates. Therefore, according to the anthropometric characteristics of karate athletes in this research we would be able to recognize and predict the Balance ability of participation for using them these features for karate athletes' talent.
Keywords
Anthropometric, Balance, Karate