بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان‌شرقی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.290
کد مقاله : 3143-10THCONF
نویسندگان
دانشجو
چکیده
مقدمه: امروزه جاذبه‌های طبیعی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری هر استانی می‌باشد. دیری و جاگو در تحقیق خود بیان کردند، گردشگری ورزشی، نقش مهمی در اقتصاد ملی و محلی دارد و به نظر می‌رسد و از توانایی بالقوه‌ای برای افزایش آن برخوردار است. سهم گردشگری ورزشی در استرالیا سالیانه سه میلیون دلار برآورد می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان‌شرقی است.
روش شناسی: روش انجام این تحقیق، توصیفی از نوع زمینه‌یابی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان گردشگری و میراث فرهنگی، کارشناسان ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و روسای هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان‌شرقی تشکیل می‌دادند. که از بین آن‌ها ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی آن توسط اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ 0/91 به دست آمد. داده‌ها به روش تحلیل عاملی و آزمون کروسکال - والیس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که جاذبه‌های کوهنوردی با بار عاملی 0/80 و جاذبه‌های ورزش‌های تابستانی با بار عاملی0/78 به ترتیب اولین اولویت و جاذبه‌های زمستانی با بار عاملی0/65 پایین‌ترین اولویت را به خود اختصاص داده‌اند. از دیدگاه کارشناسان تربیت‌بدنی جاذبه‌های مربوط به ورزش‌های تابستانی و کوهنوردی دارای بیش‌ترین میانگین بودند اما کارشناسان گردشگری و مسئولین هیئت‌های ورزشی به ترتیب جاذبه‌های مرتبط با شکار و صید و ورزش‌های تابستانی را انتخاب نمودند.
بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که جاذبه‌های طبیعی بر توسعه گردشگری ورزشی اثرگذار است، بنابراین برای توسعه گردشگری ورزشی استان لازم است که با آموزش نیروی انسانی، استخدام نیروی متخصص و تحصیل کرده، مدیریت صحیح، با تصمیمات و اقدامات مناسب در پیشبرد و توسعه این صنعت مهم گامی اساسی بر داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Explore the natural attractions of the province influencing the development of sports tourism
Authors
Mirebrahim Hosseini, Tavakol Sadeghi, Ali Baghbani
Abstract
Introduction: Today, natural attractions of the major factors affecting the development of tourism of the province. Long and Jago said in their study, Sports tourism plays an important role in the local and national economy, and it looks and has the potential to increase it. The share of sports tourism in Australia is estimated to be three million dollars annually. The aim of this study was to evaluate the natural attractions of the province is affecting the development of sports tourism.
Methodology: The methodology of the study was descriptive survey. The population of this research, tourism and cultural heritage experts, experts and heads of delegations sports general administration of Sports and Youth formed the province. Out of which 300 were selected as sample. The instrument usedin this study self-made questionnaire whose validity was confirmed by the sports management and 0.91 reliability through Cronbach's alpha coefficient was calculated. The data analysis method and Kruskal - Wallis were analyzed.
Results: The results showed that climbers attractions loading 0.80 and summer sports attractions with a load factor of 0,78 as the first priority and winter attractions with a load factor of 0,65 the lowest priority to have the . From the perspective of physical education experts attractions for summer sports and climbing the highest average, but tourism experts and officials of sports bodies, respectively attractions related to hunting and fishing and summer sports were selected.
Discussion: The results showed that the development of sport tourism affects natural attractions, So it is necessary for the development of sport tourism in the training of human resources, recruiting qualified and educated, a right management decisions and take appropriate measures to promote and develop this important industry was an essential step on.
Keywords
tourism, sports tourism, natural attractions, east Azerbaijan