مقایسه نرخ بارگذاری و ضربه توقف حین برش جانبی در کاراته کاهای نخبه با و بدون زانوی پرانتزی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.291
کد مقاله : 3144-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: آسیب های ورزشی اغلب در حین پیشروی به سمت جلو، پرش و یا حرکات برشی اتفاق می افتند. با این حال حرکات برشی از ضروریات مشارکت موفقیت آمیز در بیشتر فعالیت های ورزشی می باشند. از طرفی وجود دفورمیتی در ناحیه اندام تحتانی از جمله افزایش واروس زانو می تواند با افزایش ریسک بروز آسیب های ورزشی همراه باشد. لذا هدف تحقیق حاضر مقایسه نرخ بارگذاری عمودی و ضربه توقف طی مانور برش جانبی در مردان کاراته کای نخبه با و بدون زانوی پرانتزی بود.
روش شناسی: در این تحقیق نیمه تجربی 20 نفر کاراته کای مرد نخبه به عنوان آزمودنی شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت هدفمند انتخاب و بر اساس معیار های ورود و خروج به دو گروه همسان و مساوی (هر گروه 10 نفر) با تفاوت در ویژگی زانوی پرانتزی تقسیم شدند. آزمودنی ها تکلیف برش جانبی را با هر دو اندام غالب و غیرغالب در زاویه 45 درجه روی صفحه نیرو انجام می دادند. ضربه توقف، از انتگرال نیروی قدامی- خلفی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری از تقسیم نیروی عکس العمل زمین بر مدت زمان رسیدن به اوج نیرو محاسبه شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای بررسی نتایج استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد نرخ بارگذاری و ضربه توقف در هر دو اندام غالب و غیرغالب در گروه زانوی پرانتزی به طور معناداری از گروه نرمال بیشتر بود. همچنین اثر تعاملی واروس زانو و نوع اندام در متغیر نرخ بارگذاری معنادار بود. با این حال بین اندام غالب و غیرغالب اختلاف معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد افزایش واروس زانو می تواند عاملی تاثیرگذار بر نرخ بارگذاری عمودی و ضربه توقف طی مانورهای برشی در کاراته کاهای نخبه در نظر گرفته شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A Comparison of loading rate and braking impulse during sideward cutting among karate athletes with and without Genu Varum
Authors
Siyavash Shirvani Pour, Heydar Sadeghi
Abstract
Introduction: Sport injuries often occur during forward progress, jumping or cutting movements. However cutting movements are necessary for successful participation in most sports activities. Commonly, side ward cutting movement are used to evaluate kinematics and kinetics of knee joint about the risk of anterior crucial ligament injuries. Moreover, deformity in the lower extremity such as increased knee varus could be associated with an increased risk of sports injuries. The purpose of this study is to compare of loading rate and braking impulse during side ward cutting maneuver among male karate athletes with and without Genu Varum.
Methodology: Twenty male karate athletes (two groups of Genu varum and normal) participated as subjects in this semi-experimental study. The subjects are purposefully selected based on inclusion and exclusion criterion and were divided equally into two groups (each group=10) by differences in genu varum. They perform side ward cutting practice on both dominant and non-dominant limb on forces plate in 45 angle. Braking impulse was calculated as integrate of anterior-posterior GRF and loading rate was calculated as ratio of vertical GRF to time to peak of force.
Result: The result shows that the rate of loading and braking impulse in both dominant and non-dominant limb in genu varum is significantly higher than normal group. Also, interaction plays a significant role in determining the loading rate between knee varus and limb. However, there was no significant difference between dominant and non-dominant limb.
Discussion: According to results of present study, it seems that the increase of knee varus can be considered as an effective factor in loading rate and braking impulse among the karate athletes during sideward cutting.
Keywords
loading rate, braking impulse, sideward cutting, genu varum, Karate