اثر بازی با لیوان های استکس بر مهارت های شناختی - رفتاری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.292
کد مقاله : 3146-10THCONF
نویسندگان
معلم تربیت بدنی، آموزش و پرورش استان البرز، کرج، ایران
چکیده
مقدمه: کودکان برای دستیابی به مهارت حرکتی، در مهارت‌های حرکت بنیادی بایستی مهارت پایه را تمام کرده‏باشد. مخصوصا اگر هدف، مهارت‌های دستکاری، هماهنگی چشم -دست و زمان واکنش باشند.
روش‏ شناسی: در سال 1392 از 12000 دانش آموز مقطع ابتدایی 4 ناحیه کرج، 64 کودکان 7- 11 ساله، به طور تصادفی خوشه‏ای انتخاب و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم‏ شدند. در پیش و پس ‏آزمون، آزمون‏های هماهنگی دو دست توسط آزمون استاندارد پگ‏بورد، آزمون زمان واکنش ساده، جهت متغیر زمان واکنش و آزمون سودا‏پوپ اصلاح ‏شده جهت متغیر هماهنگی چشم- دست گرفته‏ شد. گروه تجربی حدود 16جلسه، ورزش استکس را تمرین کردند، ولی گروه کنترل در این مدت تمرینی نداشت. داده‏ها از SPSS نسخه 20، تحلیل یافته‏ها نیز از تحلیل واریانس 2 عاملی ترکیبی 4×2 (تمرین و پایه) و آزمون من- ویتنی استفاده ‏شد. لیوان‏های استکس: در اجرای این ورزش تلاش می‌شود که لیوان‏ها به ترتیب خاصی چیده و جمع‏ آوری شوند.
یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از تاثیر معنادار ورزش با لیوان‏های استکس بر روی هماهنگی چشم و دست کودکان 8 و 9 سال شد. هم‏چنین بر هماهنگی دو دست کودکان 9 و 10 سال تاثیر معناداری داشت. در ضمن بر زمان واکنش کودکان 7، 9 و 10 سال هم تاثیر معناداری داشت.
بحث و نتیجه ‏گیری: نتایج نشان می‌دهد که، ورزش استکس بر زمان واکنش تاثیر مثبت دارد. تحقیقات بر روی هماهنگی چشم ودست نشان می‌دهد که، این ورزش بر هماهنگی چشم و دست نیز موثر می‌باشد. تاثیر آن بر هماهنگی دو دست و فعالیت دو طرف مغز، در حیطه شناختی باعث بهبود در تمرکز، حل مشکل و یادگیری بهتر می‌شود، و این بررسی‏ها نشان از تاثیر ورزش استکس بر مهارت‌های شناختی-رفتاری می‌دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of the play with cup stacking on cognitive skills – behavioral
Authors
Masoumeh Rasouli Gharashiran
Abstract
Introduction: Children should finish the fundamental motor skills in order to achieve the motor competencies. Especially, if they intend to achieve manipulative competencies, hand- eye coordination.
Methodology: In the year 2013(1392), 12000 elementary school students in four districts of Karaj, Alborz province, 64 seven- to- eleven (7-11) children were selected randomly, then classified in two control and experimental group. In pre-test and post- test, the test coordination of both hands of Peg Board (Bimanual pegboard), the test of simple reaction time for variable reaction time, and the modified soda pop test for variable eye- hand coordination were given. The experimental group practiced cup stacking for 16 session while the control group did not have any practice during this time. In this study, SPSS version 20 for data, the analysis of variance 2 combination of 4×2 for data analysis, and Mann- Whitney test were used.
Cup Stacking: Too much attempt has been made in the implementation of this exercise to arrange (set) and collect (clear) the cups in a certain order.
Results: the results of this study demonstrated a significant influence of cup stacking exercise on the eye- hand coordination of eight & nine year’s old children.
Also had a significant effect on the coordination of both hands of nine & ten year’s old children. Meanwhile, had a significant effect on the reaction time seven, nine and ten year’s old children
Discussion: The results indicate that play with cup stacking has a positive effect on reaction time. Research on eye hand coordination show that, Also this exercise are effective on the eye-hand coordination. The impact on the coordination of both hands and both sides of the brain activity in areas of cognitive improvement in concentration, problem solving and learning better, and this study shows the impact of the play with cup stacking on cognitive skills – behavioral.
Keywords
cup stacking, coordination of both hands, Eye -Hand coordination, Reaction Time