مقایسه کنترل پاسچر پای برتر و غیربرتر حین راه رفتن و دویدن در پسران فعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.293
کد مقاله : 3147-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: کنترل پاسچر پویا در فعالیت‌های روزمره و ورزشی لازم و تعیین‌کننده است. شیوع بیشتر آسیب با کنترل پاسچر ضعیف همراه است که اختلال در آن می‌تواند منجر به افزایش ریسک بروز آسیب‌دیدگی هنگام فعالیت‌های ورزشی شود. ارزیابی کنترل پاسچر، ابزار مهمی برای تعیین سطوح عملکردی عصبی- عضلانی ورزشکاران و همچنین جلوگیری از آسیب‌دیدگی و توان‌بخشی است. ازطرفی استفاده از اندام برتر و میزان ثبات در ایستادن روی یک‌پا در میان ورزشکاران رشته-های مختلف ممکن است متفاوت باشد. عدم تقارن تعادل بین پای برتر و غیربرتر می‌تواند عاملی آسیب‌زا برای ورزشکاران باشد، لذا درک توانایی حفظ کنترل پاسچر بین دو اندام تحتانی در حرکاتی مانند راه رفتن و دویدن که از هر دو پا به‌طور یکسان استفاده می‌شود بسیار مهم است.
روش‌شناسی: 15 دانشجوی پسر فعال دانشگاه خوارزمی با میانگین و انحراف ‌استاندارد (سن 1/59±22/53 سال، وزن 6/76±74/66 کیلوگرم، قد 13±176 سانتی‌متر) به‌صورت در دسترس در این تحقیق شرکت کردند. شاخص کنترل پاسچر (تغییرات مرکزجرم به مرکزفشار) در دو جهت قدامی-خلفی و داخلی-خارجی توسط دو دستگاه صفحه نیرو ثبت و بااستفاده از فرمول پاندول معکوس وینتر (COP-COM=I×CÖM/Wh) محاسبه شد. نرمال بودن توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک بررسی و از آزمون تی وابسته برای بررسی اختلاف درون‌گروهی در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد، میانگین تغییرات مرکزجرم به مرکزفشار حین راه رفتن و دویدن در دو جهت قدامی-خلفی و داخلی-خارجی بین پای برتر و غیربرتر تفاوت معناداری تفاوت معناداری وجود ندارد (0/05<p).
بحث ‌و نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد تفاوت توانایی حفظ کنترل پاسچر بین پای برتر و غیربرتر ورزشکارانی که به‌طور مساوی از هر دوپا در ورزش خود استفاده می‌کنند، وجود ندارد. این نتایج می‌تواند برای متخصصان این حوزه که از یک‌پا برای شاخص تعادل فرد استفاده می‌کنند، مفید باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing the posture control of dominant and non-dominant legs during walking and running in active boys
Authors
Hosein Tajdini Kakavandi, Heidar Sadeghi, Ali Abbasi
Abstract
Introduction: Dynamic postural control in daily activities and sports is necessary and decisive. Injuries were more common with poor postural control is impaired it can lead to an increased risk of injury during sport activities. Assessment of postural control, an important tool for determining levels of neuromuscular performance athletes as well as prevent injury and rehabilitation. Also the use of superior organs and the stability of one-legged stance among athletes in different disciplines may be different. Asymmetry dominant and non-dominant equilibrium can be traumatic factor for athletes, So understand the ability to maintain postural control between lower limb movements such as walking and running, which is very important both legs alike.
Methodology: 15 active male students from the Khwarizmi of University with an average and standard deviation (Age=22.53±1.59 years, Weight=74.66±6.76 kg, and Height=176.13±5.35 cm) They were chosen conveniently. Posture control index (center of mass changes to center of pressure) in two directions of anterior – posterior and medial-lateral using two force plate was recorded and inverted pendulum using the formula Winter (COP-COM = I × CÖM.Wh) was calculated. Having been ascertained of the normality of data using Shapiro-Wilk test, and dependent t-test was used investigate the within group differences at a significance level of p<0.05.
Results: The results of the study revealed that there was no significant difference between dominant and non-dominant legs regarding the average center of mass changes to center of pressure during walking and running in two directions of anterior – posterior and medial-lateral (p>0.05).
Discussion: it seems that there is no difference among various sports athletes’ ability to maintain the balance between dominant and non-dominant legs, especially sports which use both legs equally. These results can be beneficial for the specialists in this field who use one leg for individuals’ balance index.
Keywords
Postur control, Dominant leg, Non-dominant leg