ارزیابی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت‌بدنی دانشگاه‌های تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.294
نویسندگان
1دانشگاه الزهراء
2عضو هیأت علمی / دانشگاه الزهرا (س)
چکیده
مقدمه: هیسریچ و پیترز (2002) کارآفرینی را فرآیند خلق هرچیز نو و باارزش، با صرف وقت و تلاش، همراه داشتن خطرات مالی، روحی و اجتماعی و بدست آوردن پاداش‌های مالی و رضایت فردی و استقلالی که از آن ناشی می‌شود، تعریف کرده‌اند. کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، نیاز به دانش‌آموختگان و دانشجویان کارآفرین دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی قابلیت‌های ‌کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت‌بدنی دانشگاه‌های تهران بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش، کلیه‌ دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت‌بدنی دانشگاههای تهران (1000=N) بوده که با استناد به جدول مورگان 270 نفر از میان آنها انتخاب و پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه، 243 پرسشنامه کامل به محقق بازگردانده شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه استاندارد 54 سوالی قابلیت کارآفرینی دانشگاه دورهام انگلستان استفاده شد که قابلیت کارآفرینی افراد را در پنج مولفه توفیق‌طلبی، استقلال‌طلبی، مخاطره‌پذیری، خلاقیت و مرکز کنترل ‌درونی مورد سنجش قرار می‌دهد.
یافته ها: با توجه به میزان (t=46.777 ) و p= 0/001حاصل از آزمون تی‌تک‌نمونه‌ای، و با توجه به معیار تعیین شده (میانگین نمره 2/5 از دیدگاه متخصصان برای وضعیت متوسط)، قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت‌بدنی دانشگاه‌های تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
بحث و نتجه گیری: نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیق رعدی (1389) و بدری (1393) همسو و با نتایج تحقیق عرب‌نیا (1394) ناهمسو می‌باشد. با توجه به اهمیت پرورش دانشجویان با ویژگی‌های کارآفرینانه و نیز با توجه به نقش دانشگاهها به عنوان محور توسعه اقتصادی، لازم است نظام آموزشی به سمتی حرکت کند که به جای اینکه دانشجویان به دنبال کار و استخدام باشند، خودشان به عنوان مولد و محرک موتور اقتصادی در جامعه عمل کنند و ترتیبی اتخاذ نمایند تا در طول دوران دانشجویی خود، در رشته‌های مختلف آموزش‌های کارآفرینی را بگذرانند و قابلیت‌های کارآفرینی را کسب نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating of entrepreneurial capacities of Tehran universities physical education graduate students
Authors
Saeedeh Tatari, Maryam Mokhtari
Abstract
Introduction: Entrepreneurship has been defined as the process to create new and useful anything, with time and effort, along with financial risks, mental and social and gain financial rewards and personal satisfaction and independence that comes from it (Hisrich & peters, 2002). Entrepreneurship as an important factor in economic growth and job creation, need to entrepreneur students. So, the aim of this study was evaluating of entrepreneurial capacities of Tehran universities physical education graduate students.
Methodology: The population of the study, was all graduate physical education students of Tehran universities (N=1000) that according to Morgan table, 270 of them were chosen. To collect data, entrepreneurial capacities questionnaire of Durham University was used. The questionnaire is assessed the entrepreneurial capacities in the five components of achievement, independence, risk-taking, creativity and internal locus of control.
Results: The results showed that entrepreneurial capabilities of graduate physical education students of Tehran universities is desirable. Based on the results obtained in the research, entrepreneurship capacities of Tehran universities physical education graduate students was higher than average.
Discussion: The results of this research was favorable with results of Radi (2010) and Badri (2006) and was antithetic with results of Arabnia (2015). With regard to importance of the development of students with entrepreneurial characteristics and role of universities as central to economic development, it is important to education system move in the direction that instead of students looking for work themselves, act as productive and stimulating of economic engine. Therefore, Tehran universities physical education graduate students must pass entrepreneurship educations during his study days and gain entrepreneurial capacities.
Keywords
Entrepreneur, entrepreneurial capacities, Student