بررسی عوامل تأثیرگذار بر جهت‌گیری مشتریان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.295
کد مقاله : 3149-10THCONF
نویسندگان
دانشجو
چکیده
مقدمه: تحقیقات نشان می‌دهد صنعت ورزش، نقش قابل توجهی به عنوان یکی از سودآورترین صنایع در بین صنایع بزرگ دیگر در دنیا ایفا می‌نماید. امروزه حضور تماشاچیان در رویدادهای ورزشی و خرید بلیت مسابقات و کالاهای ورزشی ضامن بقا و ادامه حیات سازمان‌های ورزشی است. شناخت انگیزه‌های مشارکت مشتریان در رویدادهای ورزشی می‌تواند به برنامه‌ریزی برای حضور آن‌ها کمک فراوانی کند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر جهت‌گیری مشتریان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی دانشگاهی است.
روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاه تبریز تشکیل می‌دهند که از میان آن‌ها 270 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و ابزار مورد استفاده عبارتند از دو پرسشنامه که یکی مربوط به متغیرهای عینی و دیگری پرسشنامه استاندارد پونس و همکاران (2006) مربوط به جهت‌گیری مشتریان به حضور در رویدادهای ورزشی از آمار توصیفی و استنباطی شامل کولموگروف اسمیرنف، همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اجتماعی (0/877)، شناختی (0/755) و احساسی (0/566) به ترتیب اولویت تأثیر مثبت و معنی‌دار بر جهت‌گیری دانشجویان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی دانشگاهی می‌گذارند.
بحث و نتیجه‌گیری: مطابق نتایج تحقیق، متغیر اجتماعی شدن بیشترین تأثیر را بر میزان جهت‌گیری مشتریان دارد. بررسی مؤلفه اجتماعی شدن نشان می‌دهد که به ترتیب عناصری مانند صحبت با دوستان و آشنایان در مورد رویدادهای ورزشی؛ مشارکت در مباحث مرتبط با رویدادهای ورزشی، در میان گذاشتن افکار و احساسات در رابطه با رویدادهای ورزشی؛ مشارکت در رویدادهای ورزشی به‌ عنوان فرصتی برای اجتماعی شدن و تماشای رویدادهای ورزش همراه دوستان از مهم‌ترین عناصر اجتماعی شدن از نظر پاسخ دهندگان بودند. همچنین فراهم نمودن محیط مناسب جهت تسهیل فرایند اجتماعی شدن، تخلیه هیجانات و شناخت از طریق نهاد ورزش برای افراد حاضر در میادین ورزشی و همچنین ترغیب افراد دیگر به حضور از ضروریات است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Factors influencing the direction of customers to participate in sporting events Case Study: Students University of Tabriz
Authors
Mir Ebrahim Hosseini, Tavakol Sadeghi, Ali Baghbani
Abstract
Introduction: Research shows that the sports industry, plays a significant role as one of the most profitable industries in the other major industry plays. Today, the presence of spectators at sporting events and purchase tickets for sporting goods sponsor competitions and sports organizations is survival. Understanding customers' motivation for participation in sports events can be helped them plan to attend. The aim of this study was to investigate the factors affecting customer orientation is toward attending college at sporting events.
Methodology: The study population will comprise students of Tabriz University, of which 270 persons were selected randomly as the sample. A description of the survey methodology and tools used include two questionnaires, one objective of the variables another standard questionnaire Ponce and colleagues (2006) related to the orientation of customers to participate in sporting events of descriptive and inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and structural equation modeling was used to test the hypotheses.
Results: The results showed that social variables (0.877), cognitive (0.755), and emotional (0.566) in order of priority and a significant positive impact on the orientation of their students to attend university sporting events.
Discussion: According to the results, socialization variables have the greatest impact on customer orientation. The study of socialization show that the arrangement of the elements, such as talking to friends and acquaintances in sports events, participate in discussions related to sporting events, The sharing of thoughts and feelings in relation to sports events, participation in sporting events as an opportunity for socialization and watching sports events with friends socialization of the respondents were of the most important elements. As well as providing the perfect environment to facilitate the process of socialization, emotional and cognitive drain through the exercise for those in the sports fields as well as encourage other people to attend is essential.
Keywords
Customer orientation, the students sporting event