تأثیر ورزش صبحگاهی بر کیفیت زندگی افراد میانسال در شهر اصفهان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.296
نویسندگان
دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: یکی از دوران‌های آسیب‌زا در زندگی افراد، دوره میانسالی است. تغییرات فیزیولوژیکی پسرونده، تنهایی و انزوا ، بیماری‌های جسمانی و احساس ناکامی در ارزیابی عملکرد گذشته، فرد را دستخوش بحران میانسالی می‌کند. فعالیت جسمی سازماندهی شده می تواند عامل بسیار مهمی در جهت حفظ سلامتی افراد در این دوره باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر ورزش صبحگاهی بر کیفیت زندگی افراد میانسال در شهر اصفهان بود.
روش شناسی: 200 میانسال فعال (98 زن و 102 مرد) مراجعه کننده به ایستگاه های ورزشی صبحگاهی در پارک های شهر اصفهان و 200 میانسال غیرفعال (100 زن و 100 مرد) به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب و با توجه به فعالیت بدنی در دو گروه فعال و غیرفعال قرار گرفتند. کیفیت زندگی افراد شرکت کننده توسط پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که کیفیت زندگی را به صورت کلی و عمومی در چهار حیطه سلامت جسمانی، سلامت روانی،روابط اجتماعی و سلامت محیط می‌سنجد بررسی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری تی مستقل در بسته نرم افزاریSPSS 16 در سطح معناداری 0/05≥P استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در دو جنبه سلامت جسمانی و سلامت روانی بین مردان فعال و غیر فعال تفاوت معنادار وجود دارد. هم‌چنین زنان فعال در جنبه های سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت محیط و بصورت کلی از نظر کیفیت زندگی تفاوت معناداری با زنان غیرفعال دارند. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد میانگین امتیاز زنان در هر دو گروه فعال و غیرفعال در تمام جنبه های کیفیت زندگی بیش از مردان است. و زنان در هر دو گروه از کیفیت زندگی بالاتری نسبت به مردان برخوردارند.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس این نتایج می‌توان استنباط کرد که شرکت درورزش صبحگاهی به عنوان یک مداخله سبک و منظم در زندگی افراد میانسال می‌تواند کیفیت زندگی آن‌ها را در جنبه های سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت محیط بهبود ببخشد و اثر مثبتی بر کیفیت کلی زندگی آنان در این دوره داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of morning workouts on quality of life of middle-aged individuals in Isfahan
Authors
Raziyeh Chamaniyan, Vazgen Minasiyan
Abstract
Introduction: one of the damaging periods in individuals’ lives is their midlife. Retrograde physiological changes, loneliness and isolation, physical diseases, and the sense of failure in their past performances, make individuals suffer from midlife crisis. Organized physical activities can be a very important factor in individuals’ health maintenance in this period of life. Therefore, the purpose of the present study was to determine the effect of morning workouts on the quality of life of middle-aged individuals in the City of Isfahan.
Methodology: 200 active middle-aged individuals (98 females and 102 males) referring to morning workouts stations in parks of the city of Isfahan and 200 inactive middle-aged individuals (100 females and 100 males) were selected as participants via the convenience sampling technique. Then they were divided into two active and inactive groups in terms of their physical activities. Their quality of life was investigated through The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) measuring quality of life in general in four domains of physical health, psychological health, social relationships, and environment. To analyze the data, independent t-test in SPSS-16 software was employed at p≥0.05.
Results: the results indicated that in two domains of physical and psychological health, there is significant differences among active and inactive males. In addition, active females were significantly different from inactive ones in terms of physical health, psychological health, and environmental health and generally in terms of quality of life. Furthermore females’ mean scores in both active and inactive groups are higher than males’ mean scores. Females in both groups enjoy higher quality of life than males do.
Discussion: as the results showed, it can be inferred that participating in morning workouts as a light and regular intervention in middle-aged individuals’ life can improve their quality of life in different domains of physical health, psychological health, and environmental health and have a positive effect on their general quality of life.
Keywords
Middle-aged individual, morning workouts, quality of life