اثر یک دوره تمرین قدرتی همراه با مکمل‌دهی تورین بر ترکیب بدن، توان بی‌هوازی و قدرت بیشینه زنان سالم
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.297
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد فزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد ملکان
2استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده
مقدمه: اﻣﺮوزه ﻣﺼﺮف مکمل‌های ورزﺷﻲ ﺑﻪ طور چشمگیری رواج ﻳﺎﻓﺘﻪ است. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، اﺳﻴﺪهای آﻣﻴﻨﻪ راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ورزﺷﻜﺎران ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد عملکرد ورزﺷﻲ ﻣﺼﺮف می‌شود. تورین به عنوان اسیدآمینه در تعدادی از واکنش های ترکیبی مهم، پاک‌سازی اسید هیپوکلروس و بهبود عملکرد هوازی نقش دارد. با توجه به مطالعات محدود در رابطه‌ با اثرگذاری مکمل تورین روی فاکتورهایی مورد بررسی و فرض تأثیر تمرینات قدرتی بر عملکرد ورزشی، هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر یک دوره تمرین قدرتی همراه با مکمل‌دهی تورین بر ترکیب بدن، توان بی‌هوازی و قدرت بیشینه زنان سالم بود.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر نیمه تجربی پیش‌آزمون- پس‌آزمون می‌باشد. از بین داوطلبین 36 نفر از دانشجویان زن رشته تربیت‌بدنی با دامنه سنی 28-18 سال بعد از تکمیل پرسشنامه سلامتی به عنوان آزمودنی انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه 12 نفره کنترل، تمرین و تمرین مکمل تقسیم شدند. 24 ساعت قبل از شروع دوره تمرین و مکمل‌دهی آزمون‌های تن‌سنجی، توان بی‌هوازی (آزمون استاندارد وینگیت 30 ثانیه) و قدرت بیشینه در چهار حرکت پرس سینه، اسکوات، کشش زیر بغل و پشت پا اندازه‌گیری شد. 24 ساعت پس از 8 هفته تمرین و مکمل‌دهی آزمون‎های فوق مجدداً تکرار شدند. آزمودنی‌های در گروه مکمل 500 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز تورین مصرف کردند. برنامه تمرین قدرتی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه با شدت 80-50 دردصد 1RM انجام شد. نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف سپس برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی‌داری 0/05 استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد توان بی‌هوازی و قدرت بیشینه گروه‌های تمرین و مکمل تمرین در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی‌داری داشت (0/05>P). افزایش این شاخص‌ها در گروه مکمل تمرین بیشتر بود. تفاوت معناداری جز BMI در هیچ یک از شاخص‌های ترکیب بدن نسبت به گروه کنترل در دو گروه تجربی مشاهده نشد (0/05<P).
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق، مصرف مکمل تورین باعث افزایش توان بی‌هوازی و قدرت بیشینه شد. مصرف تورین ممکن است همراه با تمرینات قدرتی، تأثیر مضاعفی در افزایش این شاخص‌ها داشته باشد. تورین با افزایش ذخیره و رهاسازی کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی و احتمالاً از طریق تأثیرگذاری مثبت بر بیوژنز میتوکندریای و افزایش ظرفیت سوخت‌ و سازی به ترتیب موجب افزایش بیشتر در نیروی عضلانی و توان بی‌هوازی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effects of strength training with the Taurine supplementation on body composition, unaerobic power and maximal strength in healthy women
Authors
Robabeh Naghdi, Karim Salehzadeh
Abstract
Introduction: sports supplement consumption of spreads dramatically. Among these, the most common nutritional supplements of amino acid are which consumed by athletes to improve sports performances. The ta urine supplements As one the amino acid in a number of important compounds synthesis, hypochlorous acid cleaning and role is in improving the of aerobic performance. Considering limited studies about the effect of ta urine supplementation on discussed factors and assumption of the effect of resistance training on exercise performance, The purpose of this study was to determine the effects of strength training with the ta urine supplementation on body composition, anaerobic power and maximal strength in healthy women.
Methodology: The study of present was semi-experimental type with pretest-post test. the between 36 the volunteers of physical education of female students with the age range of 18-28 years selected as subjects were randomly divided to three groups of 12 subjects; control, exercise and exercise supplement. The tests of anthropocentric, anaerobic power (Win gate test 30 seconds) and maximal strength 24 hours before the start of exercise and supplementation in the four movement; bench press, squat, lat pull down and leg flexion were measured. 24 Hours after the 8 weeks of Exercise and supplementation of above tests were repeated. The subjects in the supplement group of Taurine consumed of 500 mg/kg/day. Strength training program for 8 weeks, 3 sessions per week with intensity 50-80% 1-RM was performed. The normality of data by using the Kolmogorov-Smirnov test and for data analysis used to one way ANOVA and LSD tests in the significent level 0.05 were used. Statistical analysis was performed using SPSS software.
Results: The results showed that anaerobic power and maximal strength of in the training and supplements training group in compared with the control group were significantly increased (p<0.05). the increasing these Taurincators contribution in was more than in the supplement training group. significant differences in any of indexes of body composition other than the BMI in compared to than control group not observed in the two experimental group (p>0.05).
Discussion: According to the research findings, taurine increases were maximal anaerobic power and strength. Turin consumption may be associated with strength training, the additive effect of the increase in these indices. Ta urine with increased storage and release of calcium from the sarcoplasmic reticulum and possibly through a positive effect on mitochondria bio genesis and increased methabolism capacity in order to increase muscle strength and anaerobic power.
Keywords
Strength training, Taurine Supplementation, Body composition, Anaerobic power, Maximal Strength