تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط و شادابی جسمی و روحی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهرستان بناب)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.298
کد مقاله : 3153-10THCONF
نویسندگان
1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز
2دانشگاه آزاد سردرود
3اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی
چکیده
مقدمه: یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش تربیت افراد سالم، فعال و پر جنب و جوش برای زندگی در جامعه است. محققان برای رسیدن به این هدف، مطالعات و پروژه های تحقیقاتی بسیاری انجام داده اند، نتایج حاصل از هر یک از این مطالعات می تواند برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش کارآمد و موثر واقع شود. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط و شادابی جسمی و روحی دانش آموزان مقطع متوسطه اول پسر شهرستان بناب و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی انجام گرفته است.
روش شناسی: . این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و براساس روش، توصیفی همبستگی می باشد که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر در مقطع متوسطه اول شهرستان بناب می باشد که تعداد آن برابر 2730 نفر می باشد. بر اساس جدول مورگان تعداد 338 نفر به عنوان نمونه تحقیق و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این تحقیق سه پرسشنامه استاندارد مشارکت ورزشی، نشاط و شادی پیشرفت تحصیلی با تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی توزیع داده ها و برای سنجش ارتباط و تاثیر متغیرها از ضریب همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد همبستگی معنی داری بین مشارکت ورزشی با شادی و نشاط جسمی و روحی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین شادی و نشاط جسمی و روحی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط معنی داری وجود دارد. در نهایت اینکه مشارکت ورزشی با ضریب 52 درصد توانایی پیش بینی شادی و نشاط روحی و جسمی دانش آموزان را دارد و شادی و نشاط نیز با ضریب 39 درصد توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به رابطه بین شادی و نشاط جسمی و روانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، مدیران مدارس بایستی امکانات ورزشی لازم را برای در جهت بالابردن میزان شادی در میان دانش آموزان فراهم آورند؛ تا در کنار آن موجبات پیشرفت تحصیلی و موفقیت درسی دانش‌آموزان را فراهم سازند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The impact of sports participation on physical-mental freshness and its role in academic achievement (Case study: secondary school boys’ student in Bonab city)
Authors
Mohammad Rasoul Khodadadi, Behroz Najd Rahmati, Javad Amanzadeh
Abstract
Introduction: Education main goals One of any society upbringing in healthy individuals, strong and lively interplay for life. This goal to achieve, researchers, have done a lot of studies and research projects, the results of each of these studies could further the goals of education is efficient and effective Also in the present study aimed to investigate impact of Sports participation on Physical-mental freshness and its role in academic achievement in boy students of secondary school in Bonab city.
Methodology: This study is based on objective, functional and based on method was descriptive- cor relational that form scrolling was conducted. The study population consisted of all boy students in secondary schools of Bonab City that therefore equal to the number is 2730 people. According to Morgan table 338 as sample and stratified random sampling method were selected. In this study, three standard questionnaires sports participation, vitality and happiness academic achievement with validity and reliability confirmation were used. Kolmogorov-Smirnov for distribution of data and to assess the relevance and impact of variables from the regression by using SPSS software was used.
Results: The results showed that there are a significant positive correlation between sports participation and physical and mental happiness. Also the results showed that there is a significant relationship between physical and mental happiness and academic achievement. Finally, the sports participation rate of 52 percent ability to predict the mental and physical happiness of students and happiness also a factor of 39 percent is the ability to predict student achievement.
Discussion: With regard to the relationship between physical and mental happiness with academic achievement, school administrators must sports objects necessary to provide for raising the level of happiness among students; To provide student academic achievement and school success.
Keywords
academic achievement, Vitality and happiness, Sports participation