مقایسه نظامنامه اخلاقی خبرنگاران ورزشی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.299
کد مقاله : 3155-10THCONF
نویسندگان
1میدان فردوسی -بانک شهر-شرکت گردشگری شهرآیین
2هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرج
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیامدشت)
چکیده
مقدمه: امروزه ورزش و ابعاد گوناگون آن به عنوان مبحثی بسیار مهم در محافل مختلف مورد توجه است. با افزایش محبوبیت ورزش در جامعه، رسانه‌های گروهی هم توجه بیشتری به آن نشان دادند. رسانه‌ها عامل پیوستگی افراد در یک جامعه هستند و غیر اخلاقی یا غیر اصولی کار کردن آن‌ها، نه تنها بر تک تک افراد، بلکه بر روابط بین فردی آنان تأثیر می‌گذارد.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی زمینه ای و به صورت پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را همه خبرنگاران ورزشی فعال در خبرگزاری های شهر تهران با میانگین و انحراف استاندارد سن برابر 8/34 ±34/70 بوده، و 52% از نمونه مرد و 48% زن و 6% از نمونه تحقیق در رشته تربیت بدنی و 94% غیر تربیت بدنی بودند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد شده عابداف انجام گرفت. برای بررسی وضعیت سوالات، مولفه ها و مفهوم نظامنامه اخلاقی ازآزمون t تک نمونه ای و برای بررسی تفاوت بین میانگین ها از آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد.
یافته ها: وضعیت نظام نامه اخلاقی خبرنگاران 0/43±3/70 بود که نشان دهنده وضعیت مناسب بود. در تمامی مولفه های نه گانه (صداقت، مشورت، قانون مداری، رعایت حقوق، امانت داری، عدالت، صبر، احترام و امیدبخشی) وضعیت مناسب بود. در بررسی نظام نامه اخلاقی براساس جنسیت تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/056 = g و 1/93 = t). هر چند که میانگین مردان (0/41 ±3/71) بهتر از زنان (0/53±3/56) بود. وضعیت نظام نامه اخلاقی خبرنگاران براساس مدارک تحصیلی نشان دهنده عدم تفاوت (0/84=g و 0/29=f) بود. همچنین در خصوص تفاوت نظام نامه اخلاقی براساس رشته های تحصیلی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معناداری (0/69=g و 0/40= t) مشاهده نگردید.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد نظام نامه اخلاقی حرفه خبرنگاری می‌تواند ابزاری برای پیشرفت و بهبود کار اعضای آن حرفه باشد. همانگونه که آشنایی با محتوای نظام نامه حرفه‌ای برای خبرنگاران ضروری است، آگاهی از محدودیت‌های آن نیز حائز اهمیت است تا صاحب نظران و سایر متخصصان حرفه‌ای از طریق آن بتوانند اعمال خود را مورد قضاوت قرار دهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of ethical constitution of sport reporters based on demographic features
Authors
Mahboobeh Abedof Arani, Hossein Porsoltani Zarandi, Maryam Khajeh Salehani
Abstract
Introduction: Nowadays, sports and its various dimensions are considered in the different literature as a critical concept. As the sport popularity increases in the society, the media pay more attention on it as well. The media are seen as the individuals’ integration in every society and any unethical or irregular action on their side would not only affect each individual, but also it affects the interpersonal relationships.
Methodology: The methodology is applied in the descriptive-contextual survey in the present study. The statistical population of the present study includes all active sports reporters in the news agencies in Tehran with the average and deviated standard of age, 34.7±8.34, and 52% of the samples were males and 48% were females and 6% of the research samples were associated with the study field of the physical education and 94% were associated with the study field other than the physical education. The data was collected via the standardized Abedof questionnaire. In order to evaluate the questions, the components and the concept of the ethical constitution were evaluated by unisample T-test and in order to evaluate the difference between the average values, the independent T-test and the variance analysis were used.
Results: The ethical constitution status of the reporters was 3.70 ± 0.43 that indicate there is an appropriate status. All nine fold components (honesty, consultancy, governance, legality, trusteeship, fairness, patience, respect, and hope) had appropriate status. In the evaluation of the ethical constitution, there was no significant difference based on the gender (t=1.93, g=0.056). However, the average number of men (3.71 ± 0.41) was better than the average number of men (3.56 ± 0.53). The status of the reporters’ ethical constitution indicated that there was no difference based on the education degrees (f=0.29, g=0.84). Furthermore, due to the difference of the ethical constitution, it was indicated that there was no significant difference based on the study field of the physical education and the study field other than the physical education (f=0.40, g=0.69).
Discussion: The study results indicate that the ethical constitution of the reporter profession can be a proper tool for the progress and improvement of the activity of the members of this profession. As the familiarity with the content of the professional constitution is mandatory for the reporters, the awareness of its limitations is also important, so that the practitioners and the other professional experts can reassess their deeds.
Keywords
thical constitution, sports reporters, ethics, demographic feature