اثرات تست تناوبی استقامتی فوتسال بر سطوح سرمی نروتروفین‌ها و عملکرد شناختی نوجوانان پسر فوتسالیست
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.300
کد مقاله : 3158-10THCONF
نویسندگان
1پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزش
2دانشگاه بجنورد
چکیده
مقدمه: اخیرا، اثرات فعالیت ورزشی بر CNS به‌طور گسترده‌ای بررسی شده و تائید شده است که فعالیت ورزشی، عملکرد شناختی از قبیل یادگیری و حافظه را افزایش می‌یابد. برای مثال، فعالیت ورزشی می‌تواند موجب تغییرات مثبت ساختار مغز، افزایش تولید سلول گلیال و افزایش نروژنزیز گردد. مخصوصا، ملاحظه شده است که افزایش نروتروفین‌ها که نروژنزیز را پیش می‌برند، نقش مهمی در مکانیسم حفظ و بهبود عملکرد شناختی مغز توسط فعالیت ورزشی بازی می‌کنند. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات تست تناوبی استقامتی فوتسال(FIET) بر سطوح سرمی BDNF، GDNF و عملکرد شناختی می‌باشد.
روش شناسی: هفت نوجوان فوتسالیست(سن 0/39±16/21 ، قد 4/19±170، وزن 5/34±67/38، حداکثر اکسیژن مصرفی 6/9±51/47) آزمونFIET را انجام دادند. آزمونFIET شامل 45 متر دوی رفت و برگشت(m 15×3) با سرعت فزاینده و استراحت فعال 10 ثانیه ای به ازای هر مرحله دویدن و استراحت غیرفعال 30 ثانیه ای به ازای هر سطح اجرا می‌شود(3). نمونه‌های خون، قبل، سطح 1، 2 FIETو در خستگی برای آنالیز سرمیBDNF وGDNF گرفته شد و جهت اندازه‌گیری عملکرد شناختی، از تست ناهمخوان استروپ رنگ - کلمه با 12 مورد در زمان جمع‌آوری خون استفاده شد.
یافته ها: نتایج ما نشان داد که تغییرات الگوی ترشحBDNF وGDNF مشابه است. به‌طوریکه در سطح 1 و 2 آزمون FIET (شدت‌های پایین‌تر آزمون) نسبت به مقادیر پایه افزایش می‌یابد و در سطح خستگی دچار کاهش می‌گردد که این کاهش در BDNF نسبت به مقادیر پایه پائین‌تر بود. همچنین، افزایش سطوح سرمیBDNF در سطح 2 آزمونFIET نسبت به مقادیر پایه و کاهش سرمیBDNF در سطح خستگی نسبت به سطح 2 آزمونFIET معنی‌دار بود(0/05˂ P). میزان خطا در تست استروپ نسبت به حالت پایه در سطح 1 و 2 آزمونFIET کاهش یافته و در سطح خستگی نسبت به حالت پایه افزایش داشت، هر چند این تغییرات معنی‌دار نبودند.
بحث و نتیجه گیری: در کل، برمبنای تست رنگ – کلمه استروپ به‌نظر می‌رسد که افزایش یا کاهش نروتروفین‌ها توسط فعالیت ورزشی، اثرات مثبت یا منفی نیز بر عملکرد شناختی اعمال می‌نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of futsal intermittent endurance test on serum levels of neurotrophins and cognitive functions in male adolescents futsal players
Authors
Ali Akbar Jahandideh, Vahid Naseri, Sanaz Noroozi, Farzane Shabani, Mahdi Kohan
Abstract
Introduction: Recently, the effects of exercise on CNS have been extensively investigated, exercise has been proved to enhance cognitive functions such as learning and memory. For examples, exercise could induce positive change of brain structure, increase of GIAL cell generation and increase of neurosis. Especially, it has recently been considered that the increase of neurotrophins, which promote neurogenesis, plays an important role in the mechanism of the maintenance and improvement of brain cognitive function by exercise. The purpose of the present research to investigate the effects of FIET on serum levels of BDNF and GDNF and cognitive function.
Methodology: seven adolescent foottsal players (age 16.21± 0.39, height 170 ± 4.19 cm, body mass 67.38 ± 5.34 kg, VO2max 51.47± 6.9) underwent FIET. The FIET consisted of 45m shuttle runs (3×15m) with a progressive increased speed through recorded beeps. Between each running bouts, the players have a 10s active rest and 30s passive recovery for each FIET level. Blood samples were collected at four times: before, after1 and 2 level of FIET and in fatigue for the analysis of serum BDNF and GDNF. For the measurements of cognitive function, the In congruent S troop color word-test 12 option was performed at blood collecting times.
Results: Our results showed a similar pattern for BDNF and GDNF secretions in response to FIET. Both increasing during the first and second phase of FIET test and decreasing during the fatigue phase. However, only BDNF levels increased significantly from baseline to second level of FIET and decreased significantly during fatigue phase compared with Second level of FIET (P˂0.05). Error rate in the stroop test, decreased during the first and second phase of FIET and increased during the fatigue phase compared with baseline, but there was no significant change.
Discussion: In general, based on the stroop color-word test, seems to increase or decrease the BDNF and GDNF by FIET, and also exerts positive or negative effects on cognitive function.
Keywords
BDNF, GDNF, Cognitive function, Foottsal