پیش بینی شایستگی مدیران باشگاه های ورزشی بر اساس هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش رقابتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.301
کد مقاله : 3159-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران
21-دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران 2-کارشناس تربیت بدنی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
3دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور کرج
چکیده
مقدمه: با بررسی جنبه‌های مختلف هوش افراد در سازمان می‌توان در مورد انتخاب، آموزش و ارتقاء مدیران و رهبران آینده بهتر تصمیم‌گیری نمود. مطالعه در مورد جنبه‌های هوشمندی مدیران، موضوعی مهم و ضروری برای درک بهتر مفهوم مدیریت و شایسته-سالاری مدیران در سازمان است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی، هوش رقابتی و هوش اجتماعی در شایستگی مدیران ورزشی بوده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عامل باشگاه‌های ورزشی حاضر در لیگ برتر و جام آزادگان فوتبال ایران، مدیران سازمان لیگ برتر و لیگ آزادگان و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌های سراسری تهران بوده است. به دلیل محدود بودن جامعه آماری (81 نفر)، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. از 81 پرسشنامه فرستاده شده، 67 پرسشنامه بازگشت داده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های هوش هیجانی شرینگ (1996)، هوش اجتماعی سیلورا (2001)، هوش رقابتی چاوشی (1389) و شایستگی مدیران ورزشی تاه (1997) بوده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی صوری و اعمال نظر اساتید مدیریت ورزشی استفاده گردیده است. پایایی ابزار گردآوری اطلاعات نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد (هوش اجتماعی 0/81، هوش هیجانی0/83، هوش رقابتی 0/78 و شایستگی مدیران 0/81). از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش همزمان جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن (خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و خودانگیزی)، هوش رقابتی و مؤلفه‌های آن (هوش تجاری- بازاریابی، هوش نسبت به رقبا، هوش تکنیکی و هوش راهبردی- اجتماعی) و هوش اجتماعی و مؤلفه‌های آن (پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و آگاهی‌های اجتماعی) با شایستگی مدیران ورزشی ارتباط مستقیم و معنی‌داری دارند.
بحث و نتیجه‌گیری: افراد با هوش هیجانی، رقابتی و اجتماعی بالا، با کسانی که گذشته، سن، فرهنگ و عملکرد احساسی اجتماعی متفاوتی دارند، راحت هستند و مهم‌تر آن که قادرند کاری کنند که دیگران در کنار آنان احساس راحتی و خوشحالی داشته باشند. بنابراین، تلفیق دانش مدیریتی و توانایی‌های هیجانی، رقابتی و اجتماعی در مدیریت می‌تواند در سوق دادن افراد به سوی دستیابی به هدف کارساز و مفید باشد و این موضوع در بالا بردن شایستگی مدیران مؤثر خواهد بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می-گردد؛ برنامه‌هایی جهت ارتقاء هوش اجتماعی، رقابتی و هوش هیجانی مدیران بازاریابی ورزشی پیاده‌سازی شود، کارگاه‌های آموزشی برای تقویت هوش اجتماعی، رقابتی و هوش هیجانی این مدیران برگزار گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Forecasting managers competency of sport clubs based on emotional intelligence, social intelligence and competitive intelligence
Authors
Tahmaseb Shirvani, Ali Reza Rahpeyma, Hossein Naderlo
Abstract
Introduction: Exploring different aspects of intelligence about the people in the organization can select, train and promote managers and future leaders made better decisions. The study of intelligent management aspects, very important and necessary to understand the concept of decent-democratic management and managers in the organization. The aim of this study was to forecast manager’s competency of sport clubs based on emotional intelligence, social intelligence and competitive intelligence.
Methodology: This research is an applied research and in terms of method is descriptive and correlational. The statistical society was consisted of CEOs of sports clubs in the Premier League and Cup Azadegan football Iran in the 1395-1394 season. Due to the limited population (81 cases), the sample was considered equal to the population. 67 Questionnaires were returned from the 79 questionnaires. The data collection tool has been Questionnaires of Shering Emotional Intelligence (1996), Social Intelligence Silvra (2001), competitive intelligence chavooshi (2010) and competence athletic managers Toh (1997). To determine validity is used from the Validity and regarding the sports management. The reliability of the data collection instruments through Cronbach's alpha test (social intelligence 0/81, emotional intelligence 0/83, competitive intelligence 0/78 and managers competency 0/81). For the data analyses were used Pearson correlation and Simultaneous regression.
Results: The results showed that emotional intelligence and its components (self-awareness, self-control, social conscience, social skills and self-motivation), competitive intelligence and its components (marketing business intelligence, competitor intelligence, technical intelligence and Strategy - Social intelligence) and social intelligence and its components (social information processing, social skills and social awareness) with sports managers' competency have a significant direct relationship.
Discussion: managers with high emotional intelligence, social intelligence and competitive intelligence, with those of the past, age, culture and social emotions have different performance, comfort and most importantly the ability to make others feel comfortable and glad that we are on their side. Thus, the integration of knowledge management and the ability of the excitement, competition and social management can propel people toward achieving the goal of effective and useful. And it will be effective in enhancing the competency of managers. According to the results of this study suggest that, programs to improve the social intelligence, competitive intelligence and emotional intelligence for sports marketing implementation and Workshops are held for strengthening social intelligence, competitive and emotional intelligence managers.
Keywords
competitive intelligence, Emotional intelligence, Social Intelligence, competence, sport managers