الویت بندی عوامل برانگیزاننده رفتار مصرفی هواداران لیگ برتر فوتبال جهت حضور در ورزشگاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.302
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
2استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
3کارشناس تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
چکیده
مقدمه : هواداران از مهم ترین و اصلی ترین سرمایه های یک باشگاه و لیگ ورزشی می باشند که علاوه بر هویت بخشیدن به آنها، با خرید بلیط سهم بسزایی را در کسب درآمد لیگ های ورزشی دارند . لذا باشگاه ها به دنبال راهکارهایی برای جلب تماشاگران بیشتر، متفاوت شدن از دیگر باشگاه ها و در نهایت افزایش درآمد خود می باشند . هدف تحقیق حاضر الویت بندی بین عوامل برانگیزاننده رفتار مصرفی هواداران جهت حضور آنها در ورزشگاه می باشد.
روش شناسی : تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف،کاربردی و از حیث روش،توصیفی و همبستگی و به لحاظ نوع جستجوی داده ها، کمی است که به شیوه میدانی انجام شد. تعداد 750 نفر نمونه به پرسشنامه محقق ساخته عوامل برانگیزاننده هواداران و حضور در ورزشگاه به صورت کاملا تصادفی و داوطلبانه پاسخ دادند . پایایی ابزارها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/89 بدست آمد . به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و ضمناٌ برای انجام محاسبات و پردازش اطلاعات از بسته های نرم افزاری SPSS استفاده شد .
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل برانگیزاننده رفتار مصرفی هواداران با حضور آنها در ورزشگاه اولویت معنی داری وجود دارد (0/0001=P–Value ) . همچنین یافته های آزمون فریدمن نشان داد از بین عوامل برانگیزاننده رفتار مصرفی هواداران ، عامل مشاهده موقعیت ها، تعاملات اجتماعی و غرور ملی در اولویت اول و عامل شرط بندی و آشوب در اولویت آخر قرار دارند .
بحث و نتیجه گیری : یافته های تحقیق ضمن همخوانی با سایر پژوهش ها ، می تواند برای باشگاه های فوتبال به عنوان یک منبع در جهت جذب هواداران با توجه به اولویت های عوامل جذب کننده و اثر گذار بر رفتار مصرف کنندگان ورزشی در جهت حضور در ورزشگاه مفید واقع شود .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Prioritize consumer behavior triggers Premier league football fans to participation in the stadium
Authors
Ehsan Asadolahi, Hassan Fahim Devin, Mehdi Ebrahimian Besharat
Abstract
Introduction: Fans of the most important and most original capital of a club are sports league In addition to identifying them by buying tickets in revenues sports leagues have contributed. The club has been seeking to attract more viewers, different from other clubs and ultimately increase their income. The aim of this study was to prioritize between consumer behavior triggers their fans in the stadium is to be present .
Methodology: This study on the nature and purpose and in terms of descriptive and cor relational in terms of search data , a survey was carried out that way. 750 The researchers made samples randomly triggers the fans and the stadium and voluntarily responded . The reliability of the instrument using Cronbach's alpha was 0.89. In order to analyze the data , descriptive and inferential statistical methods and also for the calculation and information processing S P S S software packages were used .
Results: The results showed that among the factors motivating consumer behavior in the presence of fans in the stadium there is a significant priority (P– Value = 0.0001) . Friedman test findings also showed that among the factors motivating consumer behavior of fans, viewing platforms situations, social interactions and national pride first and betting operators and chaos are the last priority .
Discussion: The findings are also consistent with other research, can be used for football clubs as a resource to attract fans According to the priorities and attracting factors affecting consumer behavior in order to attend sports the stadium helpful To be.
Keywords
Consumer behavior of the fans, the stadium, Football Premier League