تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر شاخص‌های آمادگی جسمانی بیماران مبتلا به سرطان سینه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.303
کد مقاله : 3163-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه شیراز
2دانشیار بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
3استادیار بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده
مقدمه: سرطان سینه بیماری است که در آن سلول‌های بدخیم از بافت سینه منشاء گرفته و به طور نامنظم و فزاینده‌ای تکثیر می‌یابند. سلول‌های سرطانی بدون این که موجب عکس العمل تدافعی و تهاجمی در سیستم ایمنی بدن شوند، از سیستم ایمنی و دفاعی بدن عبور می‌کنند. سرطان سینه و درمان‌های مربوطه عوارض مختلف جسمانی دارد و یکی از روش‌های پیشنهادی جهت رفع یا کاهش این عوارض تمرین ورزشی است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر شاخص‌های آمادگی جسمانی بیماران سرطان سینه بود.
روش شناسی: شرکت‌کنندگان در این تحقیق 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه بودند که به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به شکل تصادفی به دو گروه تمرین ( 15 نفر ) و کنترل ( 15 نفر ) تقسیم شدند. گروه تمرین، تمرینات پیلاتس را به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته، به مدت 60 دقیقه در جلسه انجام دادند و گروه کنترل در هیچ فعالیت منظم ورزشی شرکت نکردند. قبل و بعد از برنامه تمرینی هر دو گروه تمرین و کنترل در آزمون‌های ولز، آزمون پرتاب پی در پی توپ تنیس، آزمون ایستادن تک پا، نیروسنج کمری و دستی، دراز و نشست (به ترتیب برای ارزیابی انعطاف‌پذیری، هماهنگی، تعادل، قدرت عضلات پشت، قدرت دست و استقامت عضلانی ) شرکت کردند. از آزمون آماری تحلیل کوواریانس، به منظور تحلیل یافته‌ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات پیلاتس موجب افزایش انعطاف‌پذیری، تعادل، هماهنگی، قدرت عضلات کمر و پشت، قدرت دست و استقامت عضلات ( 0/001>P ) در زنان مبتلا به سرطان سینه می‌شود.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین، به طور کلی تمرینات پیلاتس جهت بهبود شاخص‌های آمادگی جسمانی به زنان مبتلا به سرطان سینه توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Influence of 8 weeks pilates training on physical fitness indices in breast cancer patients
Authors
Amene Mahmudi, Maryam Koushkijahromi, Javad Nemati
Abstract
Introduction: Breast cancer is a group of cancer cells (malignant tumor) that starts in the cells of the breast and multiply irregularly and rapidly. Cancer cells cross the immune system without causing a defensive or offensive reaction in the immune system. Breast cancer an related treatment induce various physical symptoms and one of suggested methods for preventing or reducing physical symptoms is exercise training. The purpose ofthis research was evaluating the influence of pilates exercises on physical fitness and cardiovascular indices in breast cancer patients. The purpose of this research was evaluating the influence of 8 weeks pilates exercises on physical fitness in breast cancer patients.
Methodology: Participants of the study included 30 female breast cancer patients who participated in the study voluntarily and were divided to two groups of exercise (n=15) and control (n=15) randomly. Exercise group performed Pilates exercise for 8 weeks, 3 days a week for duration of 60 min in every session and control group did not participate in any regular physical activity. Exercise and control groups participated in study tests before and after experiment period which included Wells, alternate hand wall toss, one leg –stance, back and hand grip dynamo meter, sit up test (for measuring flexibility, coordination, back and hand strength and muscular strength respectively). Analysis of covariance statistical test was used for data analysis.
Results: Findings of the study indicated that pilates exercises increased flexibility, balance, coordination, back and hand strength, muscular endurance and sit up (P<0.001).
Discussion: So, Pilates exercise is recommended to breast cancer women for improving physical fitness indices.
Keywords
Breast cancer, pilates, Physical fitness