رابطه بین سطوح «خودمدیریتی» کارمندان ادارات آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بر اساس سطح فعالیت بدنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.304
کد مقاله : 3166-10THCONF
نویسندگان
1آموزگار تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری
2کارشناس اداره ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری
3آموزگار تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری
4استادیار دانشگاه شهرکرد
چکیده
مقدمه: خود مدیریتی موجب احاطه فرد برتوانایی های خود بوده، رفتار‌های سازنده ، مسئولانه و افزایش عزت نفس فرد را به همراه دارد. ورزش، مفیدترین و سالم ترین سرگرمی‌ها است ،که موجب حفظ سطح مناسبی از آمادگی جسمانی شده، اراده فرد را قوی ساخته، او را برای انجام وظایف فردی و اجتماعی آماده می کند.
روش شناسی: این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین سطح «خودمدیریتی» کارمندان ادارات آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بر اساس سطوح فعالیت بدنی انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه ی آماری تحقیق شامل کارمندان ادارات آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 890 نفربود. نمونه آماری پژوهش به روش نمونه گیری طبقه ای انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه های مهارت‌های خود مدیریتی (مانز) که مهارتهای خود مدیریتی را در سه مؤلفه‌ استراتژی رفتار، استراتژی پاداش طبیعی، و استراتژی فکر سازنده مورد سنجش قرار می‌‌دهد.و دارای روایی و پایایی 0/75 و 0/89 می باشد و پرسشنامه فعالیت بدنی (بک) که از پنج بخش تشکیل شده و ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 0/67 محاسبه شده است، گردآوری شد. تحلیل های آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و در سطح معنی داری 0/05 انجام گرفت.
یافته ها: بین مهارتهای خود مدیریتی که با سطح متوسط اعلام گردیده بود، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین سطوح فعالیت بدنی کارمندان تفاوت معنی داری وجود دارد. بین‌ ‌ سطح خود مدیریتی با سطح فعالیت بدنی کارمندان ادارات آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، رابطه معناداری وجود دارد (0/05>P). ضریب همبستگی بین سطح خود مدیریتی با سطح فعالیت بدنی برابر0/45 می‌باشد. همچنین بین سطوح فعالیت بدنی بر اساس جنسیت، تحصیلات و سابقه کار تفاوت معنی داری وجود دارد(0/05>P).
بحث و نتیجه گیری: خود مدیریتی، یکی از عوامل اصلی موفقیت فرد در زندگی است، که پایه‌های مدیریت خانوادگی، مدیریت عمر و در نهایت مدیریت کشوری را بنا می‌کند. خود مدیریتی رفتاری، فرایند اصلاح رفتار خود از طریق اداره سیستماتیک محرکها، فرایندهای شناختی و نتایج اقتضایی است. در اثر توسعه و پیشرفت متوازن، جسم، روان وخرد انسان به خود شناسی، خود باوری، خود انتخابی می رسد. از ورزش به عنوان ابزار مقابله با استرس، تقویت اراده افراد، راه و برنامه سالم زیستن نام می‌برند. دریک جمع بندی افراد می‌بایست با اتخاذ و ارتقای مهارت‌های خود نتیجه کار خود را بهبود ببخشند. سازمان‌‌ها برای بهبود عملکرد کلی خود، باید بر روی ایجاد خود مدیریتی در افراد سرمایه گذاری کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relation between self-management with hapiness on physical activity of education depatment personal Chaharmahal and Bakhtiari division
Authors
GHolamali Mirzaeian, Jaleh Bahramian, Rashid Mazhari, Mohammadreza Moradi
Abstract
Introduction: Self-management was cause for ability and positive point person” have the behaviour” responsible manners” access amour-proper. Sport is amusement advantageous and healthful. Sport raise level physical fitness” forceful personal determination and prone human for accomplishment individual and sociological duty.
Methodology:The purpose of this study was to determine the "self-management" and level of “physical activity" of the education department personnel Chaharmahal and Bakhtiari division . The research is in survey method regarding applied purpose, descriptive method and correlation type. Population study is 890 education department personnel Chaharmahal and Bakhtiari divisioon. Statistical sample measured by the classified sampling. Information measured by the selfmanagment of Questionnaires (manz) that skill of selfmanagment in three components (behavior strategy, natural rewards strategy& creative thinking strategy) whit validity & stability 75% & 89%. Physical activity of Questionnaires (bak) made of five section & factor of stability calculated by the Alpha cronbach (65%). Analysis statically this research did by SPSS & level of significant 0. 05.
Results: The result showed significant difference between skills of education department personnel & there is a significant difference between levels of physical activity of education department personnel also there is a significant difference between the self - management component with physical activity among the faculty members (P<0.05). Correlation coefficient between level self management with physical activity is 0. 045. The hypothesis test showed no difference among education department personnel on the basis of gender, education and work experience (P<0. 05).
Discussion: Self-management one of the key factors of success in life. Foundation of family management, the management of life and eventually is managed by it to build the country. The behavior management is the behavior modification process through systematic management of motivational, cognitive processes & results of the contingency. It should be noted, due to the balance development of body, mind diminishes human self, self-esteem, self choice, is formed. Physical& psychological benefits associated whit regular exercise and daily exercise as a means of coping whit stress, strengths the will of the people. In summary the results of their work should adopt and improve their skills improve.Therefore improving the overall performance of their organizations should be focused
Keywords
Self-management, Physical activity, education department personnel