ارتباط هوش رقابتی با رضایتمندی مشتریان باشگاههای خصوصی در سطح شهر کرمانشاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.305
کد مقاله : 3167-10THCONF
نویسندگان
1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه راری
2دانشجو/دانشگاه رازی
3دانشجو / دانشگاه رازی / کرمانشاه / ایران
چکیده
مقدمه: باشگاه های ورزشی تلاش می کنند که رضایت مشتریان خود را جلب نمایند. عوامل متعددی در این زمینه اثرگذار هستند. یکی از این عوامل هوش رقابتی می باشد که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است . هوش رقابتی مجموعه توصیه های عملیاتی و منتج شده از یک فرآیند سیستماتیک،شامل برنامه ریزی، جمع آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات محیط خارجی است. بنابراین هدف از این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین هوش رقابتی. رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟
روش شناسی: روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل مشتریان زن باشگاه های خصوصی شهر کرمانشاه بودند، نمونه آماری 200 نفر که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. از دو پرسشنامه رضایتمندی لیم(2008) و هوش رقابتی گلدستون (2008) براساس مدل فهی (2007) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و چندگانه) استفاده گردید.
یافته ها: بین هوش رقابتی و رضایت مندی مشتریان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (r = 0/49 and Sig= 0/001). همچنین بین ابعاد هوش رقابتی (فرصت بازار، تهدید رقبا، آگاهی از مخاطرات، مفروضات زیربنایی و آسیب پذیری) و رضایت مندی مشتریان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(r=0/85 and Sing= 0/001). و در نهایت ابعاد آگاهی از مخاطرات به میزان 0/77 و آسیب پذیری به میزان 0/34 بر روی رضایت مشتریان تأثیر مثبت و معنی داری دارند. به عبارتی میزان رضایتمندی مشتریان را پیش بینی می کنند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش هوش رقابتی و ابعاد آن توانایی پیش بینی رضایت مندی مشتریان را دارند. در تفسیر این یافته می توان گفت اگر باشگاه های ورزشی کرمانشاه که روز به روز بر تعداد آن ها اضافه می شود می خواهند در محیط رقابتی موفق باشند و رضایت مشتریان را جلب نمایند باید بتوانند به خوبی از فرصت ها. تهدید های محیط و همچنین وضعیت رقبا آگاهی یابند بهتر می توانند رضایت مشتریان را جلب نمایند و بهتر از رقبا عمل کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relation between competitive intelligence with customer satisfaction of private clubs in Kermanshah
Authors
Shirin Zardoshtiyan, Donya Barkhordary, Fatemeh Sheikhidelfan
Abstract
Introduction: Sport clubs try to attract customers’ satisfaction. Several factors affect this field. One of these factors which has not been immensely noted, is competitive intelligence. Competitive intelligence is the collection of operational recommendations and resulted from a systematic process, including planning, gathering, analyzing, and distributing of information which is from an exterior environment (2). Hence, the purpose of this study was to answer the question whether there is a significant relationship between competitive intelligence and customer satisfaction.
Methodology: the methodology was descriptive survey. The population consisted of female clients of private clubs in Kermanshah, and sample consists of 200 people who were selected randomly. The instrument of this study were satisfaction questionnaires by Lim (2008) and competitive intelligence Based on Fa hey (2007) by Gold stone (2008). For data analysis, inferential statistics (KS test, Pearson correlation coefficient, and multiple and linear regression) were used.
Findings: there were a significant positive relationship between customer satisfaction and competitive intelligence (R= 0.49 and Sig= 0.001). There were also a significant positive relationship between dimensions of competitive intelligence (market opportunities, competitive threats, awareness of the risks of the underlying assumptions and vulnerable) and the customer’s satisfaction (R=0.85 and Sing= 0.001). Finally the dimension of the awareness of the risks 0.77 and vulnerabilities 0/34 had a significant and positive impact on customer’s satisfaction. In other words, they predict customer’s satisfaction.
Discussion: According to the research, competitive intelligence and its dimensions have the ability to predict customer’s satisfaction. Regarding this finding, one can say if the clubs of Kermanshah, which are increasing day by day, wish to be successful in competitive environments and win customer’s satisfaction, should be well aware of opportunities and environmental threats in order to win customer’s satisfaction and act better in competition
Keywords
competitive intelligence, Customer satisfaction, Sport clubs