بررسی ویژگی روان‌سنجی نسخه انگلیسی پرسشنامه نظم جویی هیجانی گروس در ورزشکاران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.306
کد مقاله : 3173-10THCONF
نویسندگان
1دبیر/آموزش و پرورش
2عضو هیات علمی- پژوهشگاه تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: ورزش قهرمانی با توجه به وجود استرس‌ها، تمرینات تحت‌فشار و قرارگیری در فرایند مسابقه نیازمند نظم جویی هیجانی می‌باشد. به همین منظور نیاز به ابزاری کارآمد برای ارزیابی نظم جویی هیجانی ورزشکاران، به یکی از دغدغه‌های پژوهشگران مبدل شده است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضربررسی ویژگی روان‌سنجی نسحه انگلیسی پرسشنامه نظم جویی هیجانی گروس درجمعیت ورزشکاران می‌باشد.
روش‌شناسی: نمونه پژوهش حاضر شامل 300 ورزشکار (مرد و زن) با سطوح مختلف مهارتی (مبتدی، غیر نخبه و نخبه) بوده که به روش تصادفی خوشه‌ای از شهرستان کرج انتخاب شدند. ورزشکاران همگی نسخه ترجمه‌ شده پرسشنامه نظم جویی هیجانی گروس را به همراه پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی را تکمیل نمودند.
یافته‌ها: پس از ترجمة پرسشنامه،روایی محتوایی توسط 10تن از متخصصان روانشناسی وعلوم ورزشی تأییدونسخه نهایی آن تدوین شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، یک ساختار دوعاملی به‌دست‌آمدهکه 52/84 واریانس را تبیین می‌کند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان دادساختار دوعاملی نظم جویی هیجانی (سرکوبی، ارزیابی مجدد) از برازش مطلوبی برخوردار است هم‌چنین یافته‌ها میان خرده مقیاس ارزیابی مجدد و عاطفه مثبت همبستگی مثبت و میان خرده مقیاس سرکوبی و عاطفه منفی همبستگی مثبتی را نشان دادند. سنجش پایایی مقیاس با استفاده از روش همسانی درونی آلفای کرونباخ به ترتیب برای عمل سرکوبی و ارزیابی مجدد (0/65، 0/82) به دست آمد که نشان ازقابلیت مطلوب این ابزاردارد.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از آن دارد که نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی هیجانی گروس با داشتن ضرایب پایایی و روایی رضایت‌بخش، ابزار مناسبی برای سنجش نظم جویی هیجانی به منظور مقاصد پژوهشی و بالینی در ورزشکاران محسوب می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Psychometric properties of the persian gross emotion regulation questionnaire in athletes
Authors
Sepide Musa vand, Ali Reza Aghababa
Abstract
Introduction: Championship sport due to high level of stress, serious trainings and being in the process of competition, require emotion regulation (Hanin, 2007, Gold & Maynard ,2009). Therefore one of the researchers’ concerns is to find an efficient instrument to evaluate emotion regulation of athletes (Uphill, Lane & Jones, 2012). In this regards, the purpose of this research is to investigate psychometric features of English version of gross emotion regulation questionnaire among athletes.
Methodology: The research sample was 300 athletes (male and female) with different skill levels (amateur, non-elite and elite) that were selected from Karaj town, using random cluster sampling. The athletes filled out the translated version of Gross emotion regulation questionnaire and questionnaire of positive and negative emotions.
Results: The content validity of translated questionnaire were confirmed by experts of psychology and sport sciences. Based on the results of exploratory factor analysis, two-factor structure obtained that described variance equal to 84.52. Also the results of confirmatory factor analysis showed that two-factor structure of emotion regulation (repression, re-evaluation) have appropriate fitness. Moreover, there is positive correlation between re-evaluation and positive emotion and between repression and negative emotion. Evaluating the reliability of the scale obtained 0.65 for repression and 0.82 for re-evaluation using internal consistency of Cronbach's alpha.
Discussion: The results showed that the persian version of gross emotion regulation questionnaire has acceptable reliability and validity coefficients and is a suitable instrument to measure emotion regulation in research and clinical purposes of athletes.
Keywords
Emotion Regulation questionnaire, Validity, Reliability, factor analysis, Athletes