رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی استان گلستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.307
نویسندگان
1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی واحد شفق تنکابن
2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی / دانشگاه غیرانتفاعی شفق
چکیده
مقدمه: استان گلستان با مرکزیت شهر گرگان یکی از شهرهایی است که فضاهای ورزشی زیادی را در اختیار ورزشکاران و ورزش دوستان قرار داده که 89 مورد از این باشگاه ها با مدیریت بخش خصوصی و 54 مورد با مدیریت بخش دولتی و یا نیمه دولتی اداره می شود، علی رغم این که رشته های ورزشی سالنی مانند بسکتبال و والیبال از جذابیت بالایی برخورداری است. شناسایی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی به عنوان یک مسئله مدیریتی از دیدگاه مدیریت بحران مورد می‌تواند توجه قرار گیرد و شناسایی شود که چه عواملی بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی سرپوشیده استان گلستان با مرکزیت شهر گرگان موثر است؟
روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر نتیجه، یک تحقیق کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را نخبگان ( مدیران و روسای هیئت های ورزشی) اماکن ورزشی تشکیل می دهند که تعداد آنها به 286 نفر می رسد که در باشگاههای روباز و سرپوشیده مشغول به فعالیت می باشند، تعداد باشگاههای سرپوشیده شهر گرگان به تعداد 89 مورد مربوط به باشگاههای دولتی و 54 مورد نیز به باشگاه های خصوصی مربوط است که تمام مدیران باشگاهها و روسای هیئت های ورزشی عضو جامعه آماری محسوب می شوند. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان 165 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که نمونها عبارتند از: تعداد 79 نفر مدیر باشگاههای سرپوشیده و 20 نفر مدیر باشگاههای روباز و 36 نفر نیز مدیران باشگاههای خصوصی و 30 نفر روسای هیئت های ورزشی می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Team Expert Choice برای مدل‌های تصمیم‌گیری گروهی طراحی شده است، استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل محاسبه شده نشان می‌دهد که عامل تجهیزات ورزشی با وزن نسبی 0/093 در رتبه اول و پس از آن عامل بودجه دولتی با وزن نسبی 0/091 در رتبه دوم درآمدهای باشگاه با وزن نسبی 0/075 در رتبه سوم و گرمایش و سرمایش و نور و تأسیسات با وزن نسبی 0/070 در رتبه چهارم و حامیان مالی با وزن نسبی 0.068 در رتبه پنجم و امداد و انتظامات با وزن نسبی 0/065 اهمیت قرار دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق برای سوال فرعی پنجمِ تحقیق که مربوط به عوامل فرعیِ ایمنی و بهداشتی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Ranking factors affecting crisis management in sports
Authors
Somayeh Mehrabian, Parastou Esmaeili, Hoda Nejatei
Abstract
Introduction: The purpose of this research, ranking the factors affecting crisis management in sports is based on AHP model. This study was a descriptive survey was conducted through questionnaires and direct vision. The population of the research elite (managers and heads of sports) sporting venues that make up their number reaches 286 research sample size was determined based on Morgan table 165.
Methodology: In this research to fully understand the concepts and extract the important factors affecting the development and creation of hierarchical and agree on it we searched the literature and library studies and group decision-making methods such as Delphi, comments investigation team (managers, experts and practitioners) have been received. According to the concluding comments on the proposed outcome of this step for a total of 20 Minor factors important and influential factor in the success of crisis management in five categories Sport facilities was agreed Golestan province. Questions of this research is based on data collected and analyzed using quantitative techniques we AHP- appropriate.
Results: The results of the research indicate that the main factors in successful crisis management of equipment and facilities in the first place And funds in the second, the third source of health and safety, human resources in fourth and fifth place are social factors.
Discussion: According to the results, The fifth place for research question is about sanitation and safety.
Keywords
Sport facilities, crisis management, AHP method