شیوع سه گانه ورزشکاران زن در لیگ برتر فوتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.308
نویسندگان
1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2استاد فیزیولوژی ورزشی / دانشکده علوم ورزشی / داشگاه گیلان، رشت، ایران
3استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
مقدمه: سه‌گانه ورزشکاران زن (اختلال تغذیه، آمنوره، پوکی استخوان) یکی از اختلالات شایعی است که در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار مشاهده شده است. یک جز از سه‌گانه یا ترکیبی از آن می‌تواند عملکرد جسمانی را کاهش دهد یا علت بیماری یا مرگ و میر باشد. هدف از بررسی این مطالعه شیوع سه گانه ورزشکاران زن در سطح لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش شناسی: در این مطالعه 6 تیم از 9 تیم حاضر در لیگ برتر سال 94 حضور داشتند که از 101 نفر، 94 ورزشکار نخبه زن فوتبالیست، پرسشنامه‌های مربوط به اختلال تغذیه، اختلال قاعدگی، پوکی استخوان و فعالیت بدنی را داوطلبانه تکمیل کردند. در این پژوهش برای بررسی همبستگی بین متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها: این مطالعه نشان داد که، شیوع سه‌گانه ورزشکاران زن در لیگ برتر بانوان 7/4 درصد از ورزشکاران حاضر را در برمی‌گیرد. همچنین، شیوع اختلال تغذیه 27/7 درصد، آمنوره 29/2 درصد بوده و احتمال خطر پوکی استخوان 5/4 درصد به میزان کم، 43 درصد به میزان متوسط، 37/6 درصد به میزان زیاد، 14 درصد به میزان بسیار زیادی می‌باشد. تجزیه تحلیل داده‌ها نشان داد که همبستگی بین سه‌گانه ورزشکاران زن و سطح فعالیت بدنی، آمنوره و سطح فعالیت بدنی و نیز، همبستگی بین خطر پوکی استخوان و سطح فعالیت بدنی تفاوت معنی داری وجود نداشت، به ترتیب (0/739= p=0/663 ،p=0/211 p) اما همبستگی بین اختلال تغذیه و سطح فعالیت بدنی تفاوت معنی داری داشت (0/05 > p).
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد شیوع سه‌گانه ورزشکاران زن در ورزشکاران نخبه فوتبالیست در حال گسترش است و همچنین این مطالعه نشان داد که، افزایش سطح فعالیت بدنی در شیوع اختلال تغذیه، در بین ورزشکاران نخبه موثر است. از آنجا که سطح فعالیت بدنی در این اختلال اثر گذار است باید آموزش‌های لازم برای مربیان، ورزشکاران و کسانی که مسئول ورزش بانوان هستند صورت گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Prevalence Of female athlete triad in super league football
Authors
Samira Pourmirzaei, Bahman Mirzaie, Farhad Rahmani nia
Abstract
Introduction: The female athlete triad (eating disorders, amenorrhea, osteoporosis) is one of the most common disorders in female athletes and non-athletes. A component of a triad or combination of them can reduce physical performance or is due to illness or death. The goal of this study was to determine the prevalence of female athlete triad (Eating Disorder, Amenorrhea, and Osteoporosis) in super league football.
Methodology: In this study, 6 of 9 teams present in super league football and 94 of 101 elite athletes voluntarily filled the questionnaires related to eating disorder, menstrual disorder, osteoporosis and physical activity. In this study for the correlation between variables, Spear man correlation test was used.
Results: The results of this study indicated that the prevalence of female athlete triad in super league football includes 7.4% of the whole present athletes. Also, the prevalence of eating disorder was 27.7%, and amenorrhea 29.2% and the risk of osteoporosis in 5.4% of athletes was low, 43% moderate, 37.6% high, and 14% very high. Analysis of data showed that the correlation between physical activity level and female athlete triad, physical activity level and amenorrhea, and the correlation between physical activity level and the risk of osteoporosis were not significant, respectively (p= 0.739, p= 0.663, p= 0.211) But the correlation between the physical activity level and eating disorder, were significant (p<0.05).
Discussion: The results of this study indicated that the prevalence of female athlete triad in elite female athlete football player is spreading as well as increasing activity in the prevalence of eating disorders in elite athletes is effective. Physical activity is effective in this disorder so necessary instructions should be considered for athletes and coaches and those who are responsible for female sports.
Keywords
Female Athlete Triad, Eating Disorder, Amenorrhea, Osteoporosis, Football