ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل مالکوم بالدریج
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.309
کد مقاله : 3176-10THCONF
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
2دانشجوی دانشگاه ازاد اسلامی تبریز
چکیده
مقدمه: ارزیابی عملکرد به منظور دسترسی به اهداف مطلوب، از جمله نیازهای محسوس درهر سازمان می‌باشد. در همین راستا مدل تعالی سازمانی بعنوان مدل وابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان‌ها، از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیادی در آسیب شناسی سازمان و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند.
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل مالکوم بالدریج می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی به شکل پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دهد که براساس مرکز آمار و اطلاعات اداره کل در سال 95، تعداد آن‌ها در مجموع 80 نفر می‌باشد. با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری مورد مطالعه، از طریق روش سرشماری (کل شماری)، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت اندازه گیری دقیق متغیرهای این پژوهش از پرسشنامه استاندارد مدل مالکوم بالدریج استفاده شده است. این پرسشنامه توسط کامرون و کوئین (1999) طراحی شده و توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد استفاده قرار گرفته است است. دارای 35 سؤال بوده و از 6 شاخص (رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اندازه گیری، تمرکز بر نیروی کار، مدیریت فرایند) تشکیل شده است. نمره دادن به این پرسشنامه براساس نمره گذاری پنج درجه‌ای لیکرت است. پایایی این پرسشنامه را خدیوی (1391)، 0/91 گزارش کرده‌اند. همچنین روایی پرسشنامه توسط 5 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی این پرسشنامه با آلفای کرونباخ 0/78 بدست آمد. داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از شاخص‌های آماری و آزمون‌های مقایسه‌ای میانگین با ارزش ثابت، آزمون‌های تی تک نمومه و آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت معیار های (رهبری، تمرکز بر مشتری، اندازه گیری (تجزیه تحلیل مدیریت دانش آن)، تمرکز بر نیروی کار) کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در حد مطلوب است و عوامل (برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت فرایند) پایین تر از سطح مطلوب قرار دارند. همچنین بین ویژگی های دموگرافیکی (سن، حقوق، میزان تحصیلات، رتبه شغلی و نوع استخدام) با عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: مدیریت فرایند مجموعه ای از فرآیندهای مرتبط است که برای یک هدف معین و مشخص ایجاد شده اند و موجب اثربخشی و کارایی یک سازمان میگردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating the performance of employees of the General Directorate of Youth and Sport of East Azarbaijan by using the Malcolm Baldrige model
Authors
Mohammad Rahim Najafzadeh, Mohamad Reza Akbari
Abstract
Introduction: Performance evaluation in order to access the desired goals, including the tangible needs of any organization. In this regard excellence model is used as a model and tool to meet these needs strong organizations, enjoyed great success and in pathology could largely determine the direction of the organization and human resources used to access Excellence (Akhavan Zanjani, 1390). The aim of this study is evaluate the performance of employees of the General Directorate of Youth and Sport of East Azarbaijan by using the Malcolm Baldrige model.
Methodology: The aim of the present study is applied and in the terms of method`s descriptive-analytic method is survey. The population of the research are staff, deputies, heads of departments, heads of departments and experts responsible for staff from the Directorate General of Youth and Sports in East Azarbaijan that arranged by the Statistics and Information Administration in 1395, totally their number is 80. Due to the limited number of studied population, using census, the total population were selected as sample. In order to accurately measure the variables of the Malcolm Baldrige standard questionnaires issued by the Industrial Development and Renovation Organization of Iran, which has 35 items, and the six indicators (leadership, strategic planning, customer focus, measurement, focusing on labor, process management) is formed. The score of this research is based on the five-point Likert scale grading. 91/0 reliability of the questionnaire have reported. Data using descriptive and inferential statistical indicators and benchmarks average value of the fixed, single sample of t-test and correlation test were analyzed
Results: The results showed that criteria (leadership, customer focus, measurement, analysis, knowledge management, workforce focus) employees of the General Directorate of Youth and Sports in East Azarbaijan is desirable and factors (strategic planning and process management) are lower than the desired level. As well as between demographic characteristics (age, salary, education, job rank and type of employment) there is a significant relationship with employee performance.
Discussion: Process management is a set of processes that have been established for a specified purpose and cause the effectiveness and performance of organizations.
Keywords
employee performance, Malcolm Baldrige, Sports and Youth