مقایسه تاثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان بی‌هوازی و رکورد شناگران سرعتی نوجوان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.31
کد مقاله : 3547-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده
مقدمه: ورزش منظم یک راهبرد مهم حفظ سلامتی در کودکان و نوجوانان است. در میان انواع تمرینات مورد استفاده برای افزایش قابلیت‌های سرعتی و توانی در رشته‌های سرعتی، تمرینات پلایومتریک برنامه تمرینی مناسبی می‌باشد شواهد نشان می‌دهد اعمال انفجاری و توانایی تولید نیروی عضلات در سرعت‌های زیاد در حرکات پویا بهبود می‌بخشد. با توجه به اینکه درشنای سرعت اکثر انقباض‌های عضلانی از نوع درونگرا می باشد واین مهارت به هماهنگی عصبی وعضلانی بالایی نیاز دارد، تمرین‌های پلایومتریک باعث افزایش نیروی انقباضی درونگراوافزایش هماهنگی عصبی وعضلانی می‌شودو پ‍‍ژوهش‌های انجام شده روی رشته‌های مختلف ورزشی در زمینه این تمرین‌ها بیانگراثر مثبت آنها می‌باشد.
روش‌شناسی: تعداد 21 نفر از شناگران نوجوان با دامنة سنی (10-14) سال به صورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی به سه گروه تمرین درآب (7 نفر)، تمرین در خشکی (7 نفر) و کنترل (7نفر) تقسیم شدند. گروهای تمرین در آب و خشکی، به مدت شش هفته سه جلسه ای به انجام تمرینات منتخب پلایومتریک پرداختند در حالت پایه و شش هفته بعد از تمرین تست های 50 متر شنای کرال سینه، طول شیرجه، توان بی هوازی به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از روش‌های آماری t مستقل، وابسته و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافته‌ها: در هر دو گروه تمرین پلایومتریک در آب و خشکی رکورد 50 متر شنای کرال سینه، طول شیرجه، توان بی-هوازی به طور معنی‌دار بهبود یافت. همچنین بین رکوردهای 50 متر شنای کرال سینه، طول شیرجه و توان بی‌هوازی دو گروه تمرین در آب و خشکی، تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به بهبود یکسان همه متغیر‌های وابسته در هر دو گروه تمرینی و نبود تفاوت معنادار بین دو گروه و نیز در دسترس بودن آب برای شناگران، بی نیازی به وسایل و تجهزات خاص جهت انجام تمرینات در آب و کاهش آسیب مفصلی می‌توان از تمرینات پلایومتریکی در آب را جایگزین تمرینات در خشکی کرد. یافته‌های تحقیق حاضر با یافته‌های استیم همسو می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of the effect of land- and Aquatic-based plyometric training on anaerobic ability of adolescent speed swimmers
Authors
Sajjad Mobaseri Mobarakabad, Mohamadreza Zolfagari
Abstract
Introduction: Regular training is an important guideline in maintaining health of children and adolescents. Among different kinds of training to increase speed and energetic capabilities in such kinds of fields, plyometric training are suitable planning. Evidences indicate that explosive actions and ability to produce muscle energy at high speeds in dynamic movements can be improved. Regarding the fact that in speed swimming, most of the muscular spams are of inner kind and this proficiency needs high muscular and nerve harmony, plyometric training cause the inner interactive energy, muscle and neural harmony to increase, and the previous studies on the different sports regarding this training illustrates their positive effect.
Methodology: 21 swimmers ages (10-14) were chosen and then were randomly divided into three groups of training in water (7 swimmers), in land (7 individuals) and control (7 swimmers). The first and the second groups basically trained the chosen plyometric ones for six weeks of three sessions and six weeks after the training we did 50-meter chest crawl, dive length and anaerobic energy test. We used t-independent and dependent statistical methods and one sided variance analyses at the level of p>=0 .05 to analyze the results.
Results: In both of the groups of land- and aquatic based plyometric training the record of 50-meter crawl, diving length, and anaerobic energy improved significantly (p<0.05). Also there was no striking difference among the records of 50-meter crawl, diving length and anaerobic energy in land- and aquatic-based plyometric training (p>0.05).
Discussion: Regarding the identical improvement of all of the dependent variations in both of the training groups and lack of meaningful differences between two groups and also availability of water for swimmers, being neediness to special apparatus to training in water and decreasing joint hurt one can substitute plyometric training with land-based training. Findings of the present studies are like the findings of esteem.
Keywords
Plyometric training, Anaerobic energy, swimming