تاثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل عملکردی بیماران مرد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.310
کد مقاله : 3178-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2دانشگاه کرمان
3مشاور
چکیده
مقدمه: مشکلات تعادل در جمعیت افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) مسئله ای شایع است؛ به طوری که میزان خطر شکستگی ناشی از افتادن در این افراد 2 تا 3 برابر افراد سالم است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل عملکردی بیماران مرد مبتلا به MS طراحی و اجرا شد.
روش شناسی: نمونه های این پژوهش 30 مرد مبتلا به MS با شاخص وضعیت ناتوانی گسترده 3 تا 5 (EDSS)، بودند که به صورت هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات پیلاتس و کنترل قرار گرفتند. برنامه گروه تمرین شامل 12 هفته تمرینات پیلاتس، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه حدود 30 تا 60 دقیقه بود. طی این دوره گروه کنترل هیچ گونه فعالیت جسمانی منظم یا برنامه درمانی خاصی را دنبال نکردند. جهت اندازه گیری تعادل عملکردی آزمودنی ها از سه آزمون؛ مقیاس تعادلی برگ (BBS)، بلند شدن و رفتن زماندار (TUG) و آزمون رسیدن عملکردی (FRT) استفاده گردید. از آزمون تی همبسته جهت بررسی میزان پیشرفت هر یک از گروه ها و تی مستقل برای مقایسه میانگین های دو گروه استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات آزمون های مقیاس تعادلی برگ، بلند شدن و رفتن زماندار و آزمون رسیدن عملکردی در پس آزمون بین گروه تمرینات پیلاتس و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (0/05 >P).
بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل 12 هفته تمرین پیلاتس، تعادل عملکردی بیماران مبتلا به MS را افزایش داد پس می تواند روش مفیدی در کاهش خطر افتادن و بهبود تعادل عملکردی این افراد باشد. تمرینات پیلاتس باعث تقویت عضلات مرکزی می شود که در تعدیلات پاسچر نقش دارند و باعث بهبود سیستم عصبی عضلانی و کاهش جابجایی مرکز ثقل خارج از سطح اتکا و کاهش نوسانات آن می گردند. تمرینات پیلاتس با نقش مؤثر در فراخوانی واحدهای حرکتی، افزایش شکل‌پذیری قشر حرکتی و بهبود به کارگیری عضلات می‌تواند نقش مهمی در حفظ تعادل داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد که تمرینات پیلاتس با اعمال اضافه بار بر سیستم های حسی درگیر در تعادل و سیستم حرکتی جهت حفظ تعادل، باعث بهبود تعادل عملکردی و کنترل پاسچر در افراد مبتلا به MS می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of 12-Week Pilates exercise on functional balance in men with Multiple Sclerosis
Authors
Maryam Ghujaghi, Saeid Iman Zadgan, Mehdi Gheytasi
Abstract
Introduction: the balance impairments are current problems in people with Multiple Sclerosis, so much that the risk of fracture from falls in MS Patients is 2 to 3 times higher than healthy subjects. The purpose of this study was to evaluate the effect of 12 week Pilates exercise on functional balance in men with Multiple Sclerosis.
Methodology: Thirty men with ms 3 to 5 expanded disability status scale (EDSS) degree participated and randomly divided into two control and Pilates groups. Pilates group carried out a 12-week Pilates exercise program for 60 min 3 times or weeks. Control group did not participate in any routine exercise or a specific treatment program. Functional balance was assessed by the Berg Balance Scale (BBG), Timed Up and Go Test (TUG), and Functional Reach Test (FRT). Data were analyzed by T-test to evaluate the progress of each group and Independent T-test to compare the means of two groups was used.
Results: Results showed that in average test scores of Berg Balance Scale, Timed Up and Go test and functional reach significant difference was between Pilates exercises group with Control group (p<0.05).
Discussion: 12-week Pilates exercises increases functional balance in MS patient and is great method to prevention fall risk and improve functional balance. Pilates training strengthens the core muscles that are involved in posture adjustments and improves neuromuscular system and reduce the displacement of the center of gravity outside of the building and its fluctuations are reduced. Pilates exercises can play an important role in maintaining the balance with the motor unit recruitment, increased flexibility of motor cortex and improving the use of muscles. Therefore it seems that Pilates exercises with overload on sensory systems involves in Balance and motor system Improved functional balance and postural control in patients with Multiple Sclerosis subjects.
Keywords
Pilates exercise, Functional Balance, Postural control, Multiple Sclerosis