بررسی اثرگذاری تعامل اجتماعی داوطلبان در رویداد ورزشی مطالعه موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.311
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت
2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
مقدمه: در فرآیند تشکیل سازمان‌ها، منابع انسانی نقش محوری دارند. بخشی از منابع انسانی را داوطلبان تشکیل می‌دهند که در بیشتر کشورها به‌عنوان سازمان‌های غیردولتی فعالیت می‌کنند و می‌توانند در پیشبرد اهداف جامعه و سازمان مؤثر باشند. فعالیت‌های داوطلبانه فوایدی دوسویه دارد که هم جامعه و هم داوطلب از آن بهره‌مند می‌شوند. داوطلبان برای دستیابی به اهداف مشترک در کنار یکدیگر به فعالیت می‌پردازند که این تعامل به نحوی موجب افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه می‌شوند. تعامل اجتماعی به برآورده ساختن نیازهای فرد در ارتباط با دیگران اشاره دارد. درواقع داوطلبی را نوعی فعالیت برای مشارکت و تعامل اجتماعی در نظر می گیرند. کوستا و همکاران (2013) در پژوهشی تأثیر تعامل اجتماعی داوطلبان را بر میزان رضایت آن‌ها بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تعامل اجتماعی داوطلبان رویداد تأثیر مثبتی بر تجربه، رفتار و تعیین میزان رضایت داوطلبان دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری تعامل اجتماعی داوطلبان در المپیاد دانشجویی انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه داوطلبان حاضر در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بودند(200 نفر). با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده، 128 داوطلب به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ محقق ساخته بود(با آلفای کرونباخ 0/88). پس از بررسی توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگراف اسمیرنوف و بررسی نتایج آن مبنی بر غیرطبیعی بودن توزیع داده‌ها از روش کمترین مربعات جزئی و نرم‌افزار PLS 3 برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تعامل اجتماعی تأثیر مستقیمی بر تبلیغ شفاهی (p>0/05 , β=0/001 , t=0/001) و قصد مشارکت مجدد (p>0/05 , β=0/109 , t=1/033) ندارد و بر تبادل درون‌گروهی (p<0/01 , β=0/46 , t=6/34) اثرگذار است. همچنین تبادل درون‌گروهی بر قصد مشارکت مجدد (p<0/01, β=0/26 , t=2/81) و تبلیغ شفاهی (p<0/01, β=0/40 , t=4/37) اثرگذار است؛ بنابراین می‌توان گفت تعامل اجتماعی از طریق تبادل درون‌گروهی بر قصد مشارکت مجدد داوطلبان اثرگذار است.
بحث و نتیجه‌گیری: ازآنجاکه المپیادهای ورزشی، عرصه کارهای گروهی است، تسهیم علایق، تشویق افراد به داوطلبی و ارزش نهادن بر خدمات اجتماعی، می‌تواند ترغیب‌کننده داوطلبان باشد. هانگ (1998) نیز، بالاترین انگیزه داوطلبی دانشجویان را تعامل اجتماعی معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد در تعامل اجتماعی، دوست‌یابی و توسعه مهارت‌های اجتماعی مواردی مهم در انگیزش دانشجویان به شمار می‌آید که از طریق غنی نمودن قواعد کار گروهی و ارتقای اخلاق گروهی، درنهایت میل ماندن داوطلبان و مشارکت مجدد آن‌ها را برمی‌انگیزانند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigate the influence of volunteer social interaction in sport event (Case Study; thirteenth sport-cultural Olympiad students of universities)
Authors
Shima Mousavi, Kazem Hozhabri, Parisa Akbari
Abstract
Introduction: In the process of founding organizations and community, human resources have a central role. Volunteers are a part of human resources in most countries that have activities as nongovernmental organizations. And they can be effective in advancement of community and organizations goals. Voluntary activities have twofold benefit that both the community and the volunteers benefit from it. Volunteers operate together for achieving same objectives and cause to increase social capital in society. Social interaction refers to satisfying the needs of individuals in relation to others. In fact, volunteer activities considered as participation and social interaction. Costa and colleagues (2013) in a study investigate social interaction on satisfaction of volunteers and concluded that social interaction of volunteers have positive effect on experience, behavior and determine the satisfaction of volunteers. So this study aimed to investigate the effect of volunteers social interactions on sport event.
Methodology: Research method is descriptive-survey and applies studies field. Statistical population included all volunteers in thirteenth sport-cultural Olympiad students of universities (200). Using Morgan table and through random sampling, 128 volunteers were selected. The research tool was a researcher-made questionnaire (Alpha 88.0). After data analyze distribution with using the KS test and investigating results based on the abnormal distribution of data, PLS 3 was used to test the hypotheses.
Result: Results showed that social interaction has not directly effect on word of mouth intention (p>0.05, β=0.001, t=0.001) and intention to re-participate (p>0.05, β=0.109, t=1.033 ) and it is effective on team member exchange (p<0.01, β=0.46, t=6.34 )Also team member exchange has an effect on intention to re-participate (p<0.01, β=0.26, t=2.81) and word of mouth intention (p<0.01, β=0.40, t=4.37). So we can say that social interaction through team member exchange has an effect on intention to re-participate.
Discussion: Since sport Olympiad is the arena of teamwork, sharing favorites, encouraging people to be volunteer and valuing to the social services can be persuasive volunteers. Hang (1998), introduce social interaction as the highest motivation of students to be volunteers. It seems that finding friend and social skills development in students' motivation is important in social interaction by enrichment rules of teamwork and promotion team moral, finally it would motivate volunteers to stay and participate.
Keywords
Effectiveness, social interaction, sport event, volunteer management